Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for avbøtende og avlastende tiltak på dagens E6 som oppfølging av kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby, og i forbindelse med utbygging av ny firefelts motorveg. Det fremmes flere alternative løsninger til høring.

 

Kommunestyret fattet i møte 27.01.22 vedtak om å legge detaljreguleringsplan for avlastet E6 ut på 2. gangs høring/offentlig ettersyn.

 

Frist for å komme med uttalelser/merknader er 25.03.22. Har du merknader til planforslaget sendes disse til Lillehammer kommune innen denne dato til postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Merk høringsinnspillet med «2. gangs høring - reguleringsplan for avlastet E6».

 

Det kom inn mange høringsinnspill forbindelse med 1. gangs høring/offentlig ettersyn. Høringsinnspillene er behandlet og svart ut i saksframleggets vedlegg A9. «Oppsummering av uttalelser med kommunedirektørens kommentarer». For 2. gangs høring/offentlig ettersyn ønsker vi primært innspill knytt til endringene i det reviderte planmaterialet. Endringene i planmaterialet er beskrive i saksframleggets vedlegg A6. «Tilleggsnotat til planbeskrivelsen, datert 13.12.21» kapittel 6.

 

Det avholdes åpen kontordag 16.03.22. Påmelding til åpen kontordag gjøres til e-post: trond.roneid@lillehammer.kommune.no.

Hvis det er spørsmål knyttet til konkrete temaer anbefales de oppgitt i påmeldingen.

 

Spørsmål om reguleringsplan for avlastet E6 kan rettes til:

 

Vedlagt ligger alle sakens dokumenter. De er sortert i to grupper, med til sammen 29 dokumenter. Saksfremlegget er felles for begge reguleringsplanene, E6 Roterud-Storhove og Avlastet E6. 

 

 

Oppsummering av høringsuttalelser, 2. gangs offentlig ettersyn