Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det gis tilskudd til drenering av tidligere drenert jordbruksjord eller planert areal som ikke tidligere er drenert. For systematisk grøfting, profilering og omgraving er tilskuddet kr 2.500 pr daa. For annen usystematisk grøfting gis det kr 38 pr. løpemeter grøft. Det kan ikke gis mer enn kr 2.500 pr. daa berørt areal.  

Søknader om tilskudd der arbeidet allerede er oppstartet eller ferdigstilt, blir avvist, da det ikke er anledning til å gi tilskudd uten at forholdet til kulturminner, natur- og miljøverdier er forhåndsvurdert. Det er ingen søknadsfrist, og søknader blir behandlet fortløpende.

Det gis 3 års arbeidsfrist fra vedtakstidspunkt. Når dreneringen er ferdig bes det via Altinn om utbetaling av tilskuddet. Bruk samme link som ved innsending av søknaden om tilskudd. Det skal brukes et rapporteringsskjema som legges ved utbetalingsanmodningen, klikk her. Andre aktuelle vedlegg til utbetalingsanmodningen er kopi av fakturaer for innkjøpte tjenester og materiell. Bilder kan også medfølge dokumentasjon for utbetaling. Kommunen kan foreta befaring for å kontrollere at tiltaket er utført iht. godkjent plan.

 

Hvordan søke dreneringstilskudd?

Søknad om tilskudd til drenering sendes kommunen på søknadsskjema som finnes her. Med søknaden skal følge en grøfteplan (teknisk arbeidsbeskrivelse), kart i hensiktsmessig målestokk som viser grøfter, utløp, kummer m.m. Ta kontakt med landbrukskontoret ved behov for hjelp med utfylling av søknaden.