Eierskapsmeldingen skal inneholde:

  1. kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
  2. en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i.
  3. kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

Spørsmål knyttet til offentlig eierskap har stort fokus i Norge, blant annet fordi den norske staten eier en uvanlig stor del av verdiene på Oslo Børs. Som følge av dette er det etablert regler og praksiser for god offentlig eierstyring, og disse videreutvikles stadig. Staten stiller krav til «sine» selskap gjennom sin eierpolitikk (sist oppdatert 2015) og eiermeldinger, og har forventning om at også statlige selskap som ikke er børsnotert følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskaps­ledelse. KS har utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, rettet mot kommuner og fylkeskommuner som har eierinteresser i selskap som er organisert etter andre lover enn kommuneloven. Lillehammer kommune eierskapsmelding 2020-2024 følger disse prinsippene. Meldingen ble vedtatt av kommunestyret 30. november 2020.