Leder av eldrerådet er Tor Even Heltorp.
Nestleder er Brit Bøhn.

Vedtekter

Reglement for Lillehammer eldreråd, revidert ved vedtak i kommunestyret den 31.10.2019.
 

Hjemmel:
Kommuneloven, § 5-12.

 

1. Formål og oppgaver

Eldre skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for eldre.

Eldrerådet er et rådgivende organ for Lillehammer kommune i spørsmål som angår de eldre og deres levekår.

Rådet skal gis mulighet til å uttale seg i alle saker som omhandler eldre og deres levekår, og kan på eget initiativ ta opp aktuelle problemstillinger. Særlig viktig er:

  • Kommuneplanen
  • Økonomi- og handlingsplan
  • Årsbudsjett
  • Sektorplaner

De enkelte sektorer skal påse at saker og problemstillinger som angår eldre blir forelagt rådet.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, og skal ikke tillegges forvaltningsoppgaver.

Rådets budsjett ligger innenfor ansvarsområde politisk.

 

2. Oppnevning og sammensetning

Eldrerådet velges av kommunestyret og funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.

Det velges 7 medlemmer til eldrerådet i Lillehammer kommune.
Fem av disse oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeninger i Lillehammer, ett medlem oppnevnes etter forslag fra Frivillighetssentralen og ett medlem oppnevnes fra kommunestyrets medlemmer.

Medlemmene fra kommunestyret og frivillighetssentralen skal ha personlige varamedlemmer. De øvrige representantene har fem varamedlemmer i rangert rekkefølge.

Eldres organisasjoner skal gis mulighet til å foreslå representanter i forkant av oppnevningen. En skal tilstrebe bredest mulig representasjon fra brukerorganisasjonene.

Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år, ref. nye kommunelovens § 5-12.

Rådet velger selv leder og nestleder, som skal velges blant brukerrepresentantene.

 

3. Sekretariat

Kommunedirektøren utpeker sekretariat for rådets arbeid.

 

4. Rådets drøftinger

Leder for rådet, i dennes fravær nestleder, leder utvalgets drøftinger og har ansvar for at det skjer en forsvarlig behandling av sakene. 

Kommunestyret vedtar budsjett for rådets virksomhet etter at rådet har uttalt seg i saken.

Leder for rådet kan, i samråd med administrasjonen be om at saksbehandler(e) møter i møter for å svare på spørsmål og gi en eventuell utfyllende redegjørelse for saken, eller andre aktuelle orienteringer.

En kan også invitere representanter for aktuelle foreninger m.m. til å orientere om relevante problemstillinger.

 

5. Innkalling og møteavvikling 

Møte avholdes iht. ordførerens møteplan og etter lederens bestemmelse, eller når minst 2 av rådets øvrige medlemmer krever det.

Lederen har ansvaret for møteinnkalling og setter opp sakliste i samråd med sekretariatet. Rådet kalles inn med minst 1 ukes varsel. Sammen med møteinnkallingen må saksdokumentene sendes ut.

Rådet kan avgi uttalelse når minst 3 av medlemmene er til stede. Avstemming over saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Møtene i rådet er åpne for media og allmennheten.

 

6. Protokoll og årsmelding

Det føres protokoll fra rådets møter. Protokollen skal følge saksdokumentene til det organ som tar endelig avgjørelse i saken.

Rådet skal utarbeide årlig melding om sitt arbeid, som forelegges kommunestyret.

 

7. Godtgjøring

Rådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet iht. kommunens vedtatte reglement for godtgjøringer.

 

8. Taushetsplikt

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. For alle saker som er unntatt offentlighet, gjelder taushetsplikt for de taushetsbelagte opplysningene. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke formidles til uvedkommende.

 

Lovverk