Elevreglement, forpliktelser, permisjoner

Den som får plass i Kulturskolen forplikter seg bl.a. til å: - forberede seg godt til undervisningen gjennom daglig øving hjemme - delta på samspill,konserter, utstillinger o.l. som Kulturskolen arrangerer. Se Elevreglementet.

PRISER for de ulike tilbudene, klikk her.

Permisjon for elever i kulturskolen kan innvilges etter bestemte retningslinjer.

ELEVREGLEMENT FOR LILLEHAMMER KULTURSKOLE
(Vedtatt i Formannskapet 12.02.2013 sak 17/13, justert av Rådmanenn 12.09.2014, justert 21.02.2023)

1.      Søknad om opptak i Lillehammer kulturskole skjer innen 15.mai. Suppleringsopptak kan skje i løpet av skoleåret dersom kulturskolen får ledige plasser.
 2.      De som blir tatt opp i kulturskolen binder seg for minst et semester om gangen.
 3.      Elever som er tatt opp beholder plassen inntil de melder seg ut.
 4.      Utmelding gjeldende fra og med vårsemesteret januar må skje skriftlig innen 15. desember.    Utmelding gjeldende fra og med høstsemesteret må skje skriftlig innen 1. mai.
 5.      Permisjon kan innvilges i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til rektor.
 6.      Skolepenger betales i midten av hvert semester. Lillehammer kulturskole sender ut faktura. Skolepengene refunderes bare ved langt sykefravær (4 uker), eller ved flytting fra kommunen mer enn 4 uker før semesterslutt. Skolepengene refunderes delvis i forhold til tapt undervisning.
 7.      Elevenes oppmøte til timene må skje presis.
 8.      Elevene skal møte forberedt til undervisningen, og ha med seg nødvendig utstyr/materiell.
 9.      Ved sykdom eller annen tvingende grunn til fravær, skal det om mulig gis beskjed til læreren, eventuelt kulturskolen, på forhånd. Hvis dette ikke er mulig må det leveres skriftlig melding ved første frammøte etter fraværet. 
10.  Ved gjentatte fravær uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet, økonomisk mislighold, eller av disiplinære grunner, kan rektor utvise/ utelukke elever fra skolen. Før utvisning blir satt i verk må problemene tas opp med kulturskolelærer og foreldre/ foresatte. Skolepenger refunderes ikke i slike tilfeller.
 
 
RETNINGSLINJER FOR PERMISJONER I LILLEHAMMER KULTURSKOLE
 
Permisjon kan gis:
 1.      Ved ferie og lignende sammen med familie kan permisjon gis i del av semester. Plassen ved Lillehammer kulturskole holdes åpen. Skolepenger betales fullt ut.
 2.      Midlertidig flytting p.g.a. familie/jobb/skole eller lignende. Inntil ett skoleår av gangen. Lillehammer kulturskole kan ikke forplikte seg til å holde plassen åpen, men den som har fått permisjon har fortrinn før nye søkere til ledige plasser. Skolepenger betales ikke.
 3.      Andre familiære/private tvingende/spesielle grunner.
 https://nolillehammer.speedadmin.dk/account/signin?ReturnUrl=%2f4.      Andre årsaker, for eksempel: ”vil ha en liten pause” og lignende kan innvilges i deler av semesteret. Skolepenger betales fullt ut.
Permisjon kan også i slike tilfeller innvilges inntil ett skoleår av gangen. Lillehammer kulturskole kan ikke forplikte seg til å holde plassen åpen, men den som har fått permisjon har fortrinn før nye søkere til ledige plasser. Skolepenger betales ikke.
  
Søknad om permisjon avgjøres av rektor.

Innlogging for elever

Innlogging i Lillehammer kulturskoles administrasjonssystem for elever (nåværende og tidligere) og søkere på venteliste,

INNLOGGING

Brukernavn:  6 bokstaver -de tre første i fornavn og de tre første i etternavn (Nora Normann blir nornor)          Bruk tilsendt passord, eller få nytt ved å klikke glemt passord i innloggingsvinduet

Ved å logge inn kan du bl.a.:

  • Sende søknad om nytt tilbud
  • Re-registrere for nytt skoleår på eksisterende tilbud.
  • Re-registrere tidligere søknad der du nå står på venteliste.
  • Redigere dine egne opplysninger, telefon, e-post o.s.v.
  • Få opplysninger om dine tilbud i Kulturskolen, bl.a. lærers kontaktinfo.
  • Si opp plassen, utmelding.

Instrumenter

Elevene må selv skaffe seg instrument og annet nødvendig utstyr til undervisningen. Kulturskolen kan gi råd og veiledning i forbindelse med anskaffelse.

Kulturskolen har også en del musikkinstrumenter som leies ut.

Elevene må selv skaffe og koste noter o.a. som er nødvendige for undervisningen. Dette skjer i samråd med lærer.

I billedkunst må elevene ha bl.a. egne pensler og pallett. Dette anskaffes i samråd med læreren. Det vil også kunne bli noe utgifter til maling / farger og papir.

Konserter, forestillinger m.m.

Opptredener i ulike sammenhenger er en viktig del av Kulturskolens tilbud. Elevene bør delta på opptredener, forestillinger, utstillinger eller konserter jevnlig, minst en gang i året.