Kriterier for å søke

  • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, forskere og kulturnæringsbedrifter innen alle kulturuttrykk eller design.
  • Kunstnergrupper/kulturbedrifter som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
  • Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter
  • Etablering må være reell og nært forestående eller at man er i en etableringsfase under 1 år siden formell etablering av virksomheten i kommunen
  • Det skal framkomme i søknad hva det søkes til, virksomhetens formål/ambisjoner, kortfattet vurdering av marked og kort presentasjon av hva dette kan bety for lokalsamfunnet
  • CV for den/de søknaden gjelder
  • Stipendet har ingen aldersgrense, men dersom flere søkere vurderes som like godt kvalifiserte, vil personer under 30 år prioriteres.
  • Stipendiaten skal innen to år avgi en kort rapport for hvordan stipendet er benyttet og hvordan det har «fungert».
  • Stipendiaten skal ha sin virksomhet i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.
  • Stipendiat utpekes av ansvarlig for kulturnæringsutvikling i samarbeid med regionens næringssjef og kultursjef i Lillehammer kommune

Det tildeles inntil to stipender. Søknadsfrist er 30. oktober.
Søknad sendes postmottak@lillehammer.kommune.no  og merkes «Etableringsstipend kultur»

For nærmere opplysninger, kontakt Øivind Pedersen på telefon 90097116 eller på oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no.