Evaluering av sak:

Ved bekymring rundt et barn eller en familie skal en ansatt ta opp sin bekymring med foreldrene.

Se rutine bekymring rundt barn og unge. Ta den nødvendige samtalen med barnet og med foreldrene. Vær obs på hvilke signaler og tegn barnet/ungdommen gir. Sjekk ut risiko og beskyttelsesfaktorer rundt barnet/ ungdommen. Det er anbefalt å drøfte saken med nærmeste leder eller med kollegaer i første omgang. Ha i tillegg lav terskel for å ta saken videre opp i tverrfaglig team for å få innspill fra flere faggrupper om veien videre.

Når bekymring er delt med familien og det er satt i verk tiltak:

  • Har tiltakene som er satt i verk ført til positive endringer for barnet?

  • Hvordan går det nå med barnets utvikling og trivsel?

  • Hvordan har samarbeidet med foreldrene og familien vært?

  • Hvilke tiltak er satt inn?

  • Hvilke instanser er koblet på? Burde flere eller andre kobles på?

  • Er det et samarbeid som fungerer for familien og tjenesten?

  • Hvem følger opp familien og barnet videre?

  • Når skal neste møte være mellom familien og tjenesten?

  • Hvem holder i saken?

  • Hva skal være oppnådd innen neste møte?