Om FACT-modellen

FACT er en nederlandsk modell som står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig tilnærming med fokus på brukermedvirkning, arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. Teamet skal jobbe ambulant i pasientens hjem og nærmiljø, er tverrfaglig sammensatt og består av helsepersonell fra primær og spesialisthelsetjeneste. FACT-teamet skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune.

Les mer om FACT-modellen og den nasjonale satsningen:

Helsedirektoratet

NAPHA

FACT-team Sør-Gudbrandsdal

FACT-team Sør-Gudbrandsdal blir etablert som et resultat av et forprosjekt hvor kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, DPS Lillehammer og NAV har utredet behovet- og muligheten for å etablere et FACT-team i regionen. Teamet etableres som et 3-årig prosjektsamarbeid mellom DPS Lillehammer, kommunene og NAV.

Teamet retter seg mot mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som har utfordringer knyttet til å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester, eller som ikke ser eget behov for hjelp. Behandling og oppfølging fra teamet er langvarig og skal gi et helhetlig og koordinerende behandlingstilbud.  Det vil være et tett samarbeid mellom FACT-teamet og de ordinære tjenestene i kommunene og teamet vil ha et nært samarbeid med pårørende.

Teamet skal være i drift fra 1. desember. Når teamet er i drift vil det komme informasjon om henvisningsrutiner og om FACT-teamet.

Les mer om FACT-modellen.

Målgruppe

FACT-team Sør-Gudbrandsdal skal gi helhetlig behandling til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk som i liten grad nyttiggjør seg av dagens tilbud i kommunene og/eller spesialisthelsetjenesten. 

Stilling ledig

Ledig 100% stilling som psykolog/psykologspesialist.  Les mer her.

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Kirsti H. Engan-Skei

Telefon: 911 34 653 E-post: kirsti.h.enganskei@lillehammer.kommune.no

Avdelingssjef Lillehammer DPS: Berit Bakkemo

Telefon: 996 41 129 E-post: berit.marie.bakkemo@sykehuset-innlandet.no

Tjenesteområdeleder psykisk helsearbeid- og rusomsorg Lillehammer kommune: Anne Karin Lien

Telefon: 926 35 464 E-post: anne.karin.lien@lillehammer.kommune.no