Om oss

Samarbeidet om brannvesen mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer omfatter også feiervesenet.
Feierseksjonen skal sikre at fyringsanlegg er intakte, at de virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader.
Dette gjøres gjennom:

  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • veiledning til huseier om retting av feil og mangler
  • motivasjon- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring

Feierseksjon består av 10 årsverk for å ivareta de pålagte oppgavene.

Seksjonsleder Geir Wangen Tlf. 61 10 52 77 Mob.913 19 460  E-post: geir.wangen@lillehammer.kommune.no
Postmottak ved tilbakemeldinger og spørsmål: brannforebyggende.postmottak@lillehammer.kommune.no


Besøksadresse:
Lillehammer brannstasjon
Industrigata 33
2619 Lillehammer


Postadresse:
Lillehammer Region brannvesen
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

Feieren har blitt digital - Min Eiendom

MinEiendom  (Trykk her for å komme til portalen)

Når brannvesenet planlegger å gjennomføre brannforebyggende tiltak på ditt hjem, eller på et bygg som du er tinglyst eier for, blir det sendt ett varsel om at feieren planlegger å komme på besøk på denne adressen. Vi sender en digital avtale på SMS med en av eierne om at besøket passer. Dette er viktig for oss, slik at vi i større grad kan være sikker på at eier er forberedt til besøket og at nødvendig informasjon knyttet besøket er lett tilgjengelig.

Varsling på SMS og bekreft med SMS:

Når det er din tur å få besk av oss, vil du få en SMS på din mobiltelefon. I denne SMS blir det angitt ett tidspunkt for når vi ønsker å utføre et eller flere brannforebyggende tiltak på den gitte adressen. Varselet blir planlagt ut fra gitt risiko på din bolig, og når det er tid for tilsyn eller feiing hos deg så vil tinglyste eiere bli varslet om dette. En av disse eierne må svare på SMS med tallet 1 – at besøket passer eller 2 – for å avtale nytt tidspunkt.

Bekreft varselet på MinEiendom:

Gjennom portalen Min Eiendom logger innbyggeren seg på via id-porten og finner relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Kommunens ansatte sparer mye tid da de slipper å besvare telefon og e-post med spørsmål knyttet til innbyggerens eiendom. MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. Her vil innbygger ha mulighet til å logge seg på og svare på varsel, motta rapport etter utført tiltak og følge opp avvik.

Eieren skal enkelt kunne logge seg på Nettportalen via kommunens hjemmesider og bekrefte varselet lese utfyllende tiltaksdokumenter og behandle avvik. (Trykk her for å komme til portalen) MinEiendom

Hvorfor får jeg varsel på SMS?

Du som innbygger skal få varsel på SMS fra Brannvesenet, eller det offentlige for øvrig. Kontaktinformasjonen hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette registeret er du registrert i hvis du er bruker i Difi. Alle som har opprettet bruker i Difi har enten gjort det med å logge seg inn på skatteetaten, Altinn og andre løsninger som krever sikker pålogging via ID-porten.

Les mer om difi her: http://eid.difi.no/nb/id-porten  

Hvis eier ikke er registrert her eller har reservert seg for offentlig kontakt (Lov om elektronisk kommunikasjon §9) vil vi ikke kunne varsle dere via digitale kanaler og vi må da ty til manuelle prosesser som å varsle eiere med brev i posten. Dette medfører tid- og resurskrevende saksgang for eier og av brannvesenet, og håper dermed at eierne kan være med på å forenkle og effektivisere denne prosessen.

Manglende tilbakemelding på varsel:

Hvis vi ikke mottar svar på om besøket passer eller ikke, vil vi purre på tilbakemelding i form av SMS. Denne purre-SMS’en kan også besvares med samme tallkode som varselet.

Påminnelse dagen før:
Vi sender også ut en vennlig påminnelse dagen før besøket, slik at eier ikke glemmer selve besøket eller plikten med å forberede eventuell stige og lukke spjeld.

Etter utført tiltak (oppfølging):
Når tiltaket er gjennomført vil det bli sendt en ny SMS om at feier har besøkt adressen og om planlagt tiltak ble utført eller ikke. Det vil bli informert om det ble avdekket avvik eller anmerkning. Eier blir bedt om å logge seg på MinEiendom for å lese tiltaksrapport.

Ved avdekkende forhold (Avvik):
Må eier logge seg inn på MinEiendom for å behandle dette. Eier kan også gi tilbakemelding til feieren inne på MinEiendom om utbedring av avvik eller sende inn spørsmål om råd og veiledning.

Manglende tilbakemelding på avvik:
Blir det ikke gitt tilbakemelding på avvik innen gitt frist, vil det også bli purret på med melding på SMS om at eier må logge seg på MinEiendom for å følge opp utestående sak.

Installasjon av ildsted

Alle nyinstallasjoner og vesentlig endringer av ildsteder må meldes feierseksjonen. Dette for å bli registrert i våres database og inngå i feie- og tilsynsordningen.

Kontrollerklæring sendes ved bruk av elektronisk skjema som du finner her, dette sendes automatisk til feierseksjonen.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke sertifiserte montører/entreprenører til dette arbeidet. Oversikt finner du her!

Takstige

For att feieren skal kunne utføre sitt arbeide på en trygg og sikker måte er det krav att boligeier monterer takstige. På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring. Dette gjelder uavhengig av type taktekking (shingel, torv, stein, o.a.).

Se informasjon her!

Feiing og tilsyn med fritidsboliger

Alle bygninger som kan huse mennesker, gjøres til gjenstand for en risikovurdering i forhold til brannsikkerhet og vies oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger iht. dette. Dette betyr at alle fritidseiendommer skal inn i brannvesenets forebyggende arbeid og ta sin del av kostnadene med dette.
Det er et mål for norske myndigheter med færre branner og færre omkomne som følge av brann. Feierens oppgaver blir derfor rettet inn mot tilsyns- og opplysningsvirksomhet med hjemmebesøk. I tillegg til fyringsanlegg, vil feierens oppgaver bestå av kontroll med varslings- og slokkeutstyr, rømningsveger og en vurdering av den totale brannsikkerheten på eiendommen. 
Omlegging av feiertjenesten etter ny forebyggende forskrift fra 1. jan.2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelse om hva tjenesten vil bestå av framover mht. feiehyppighet og feie- og tilsynsgebyr.
Frekvensen legges opp til en behovsprøving og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget.

Spørsmål: brannforebyggende.postmottak@lillehammer.kommune.no

Geir Wangen
Seksjonsleder Feier
geir.wangen@lillehammer.kommune.no
Lillehammer Region Brannvesen
Tlf. 61 10 52 77  Mobil: 91319460

 

Gebyr

Feie – og tilsynsgebyr gir muligheter for tanker og misforståelser. Publikum og andre tror som oftest at gebyret er en betaling for utført feiing/tilsyn. Det er feil. Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunene ilegger med bakgrunn i forskrift om brannforebygging §17, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Forskriftene pålegger kommunene å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette.

Alle henvendelser om feiing, tilsyn og gebyr kan rettes direkte til Lillehammer region brannvesen.

Feiing og boligtilsyn, satser eksklusive mva.  pr. år, fastsettes i den enkeltes kommunes gebyrregulativ.

 

2023

Feie- og tilsynsavgift, pr. pipeløp

kr. 410,- 

Tilsyn gassfyringsanlegg 

kr. 300 ,-

Søknad om salg av fyrverkeri

kr. 1900,-

Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og følger satser fra KS.

Fritak for feiie og tilsynsavgift

Unntaksvis kan det søkes om fritak for feiing og tilsyn, da skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert.

Søknad her!