Mye felles
Innbyggerne i de tre kommunene har det samme arbeidsmarkedet, de videregående skolene rekrutterer fra alle tre kommuner og NAV-kontorene har mange felles samarbeidspartnere. Spørsmålet som NAV Oppland og kommunene stiller seg er derfor om man, ved å jobbe sammen, kan skape enda bedre tjenester for innbyggerne og bedriftene i regionen.

Utredes
Fordeler og ulemper ved en eventuell endring skal vurderes i en utredning, som vil vare fram til sommeren 2015. Utredningen styres av en styringsgruppe. Denne består av rådmannsnivået i de tre kommunene, fylkesdirektøren for NAV og tillitsvalgte fra kommune og stat. Fylkesmannen støtter arbeidet og deltar som observatør i styringsgruppa. Lederne for de tre NAV-kontorene vil sammen med rådgiver fra NAV Oppland utgjøre prosjektgruppa. Alle ansatte ved NAV i de tre kommunene blir invitert med på analysearbeidet gjennom tre prosessdager fram mot sommeren.

Hvem skal gjøre hva
NAV-kontorene leverer både kommunale og statlige velferdstjenester. De kommunale tjenestene varierer noe fra kommune til kommune. Gjennom prosjektet skal man gi en anbefaling av hvilke tjenester som bør tilhøre NAV og hvilke tjenester som bør utføres av andre kommunale enheter. For å kunne gjøre en god vurdering av disse spørsmålene, blir det viktig å involvere kommunalt ansatte i samarbeidende tjenesteområder.

Framover
Både NAV-loven og kommuneloven gir kommunene anledning til å vurdere om en skal gi tjenester på tvers av kommunegrenser. Målet med prosjektet er at utredningen skal komme med sin anbefaling basert på vurdering av fordeler og ulemper med organisasjonsform. 
Brukerutvalget i NAV er orientert om igangsettingen av arbeidet, og har gitt sin støtte til dette. I kommunene vil de kommunale rådene involveres, og den endelige avgjørelsen om framtidig organisering avgjøres politisk høsten 2015.