Helseoversikt

Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha denne oversikten er forankret i folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften), forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen og vurdere årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

Oversikten skal baseres på:
•Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
•Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
•Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

 

 

Helsemyndigheter

Folkehelse i Lillehammerregionen: Gode i hop

Mål

Folkehelseloven av 1. juli 2012 har fem bærende prinsipper
1. Utjevning (sosiale helseforskjeller)
2. Helse i alt vi gjør
3. Føre var- å handle i tide
4. Bærekraftig utvikling
5. Medvirkning (befolkningens egne ressurser)

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027