Bakgrunn
Fra og med 16. februar 2023 sto Gausdal og Lillehammer kommuner uten veterinærvakt for behandling av produksjonsdyr utenom ordinær arbeidstid. Kommunene har et lovpålagt ansvar for å organisere dette, men tidligere har det ikke lykkes kommunene å komme til enighet med de praktiserende veterinærene for produksjonsdyr i vaktområdet. 

Kommunene mottar hvert år et øremerket tilskudd fra staten. Tilskuddet skal bidra til å finansiere veterinærvakt for alle dyreslag; både produksjonsdyr og smådyr/hest. For 2023 er tilskuddet 926.208 kroner. Tilskuddet er kun en godtgjøring for vaktberedskapen. Veterinærer som må rykke ut utenom ordinær arbeidstid fakturerer også dyreeier for utrykning, samt kvelds-, natt-og helgetillegg.
I tillegg har kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer bestemt at de årlig bevilger samme beløp som staten til veterinærvakttilbud for alle dyreslag for å sikre de to vaktordningene for smådyr/hest og produksjonsdyr. Bevilgningen kom som følge av krav om høyere tilskudd fra de praktiserende veterinærene. Kommunene kjenner ikke til at andre kommuner i Gudbrandsdalen har bevilget ekstra midler for å ivareta veterinærvaktordning.