1. Rutiner for varsling og dokumentasjon av sykdomsfravær:

​a) Ved planlagt fravær i enkelttimer skal de foresatte varsle skolen i forkant av fraværet. Hvis dette ikke er mulig, skal foresatte dokumentere fraværet skriftlig ved første fraværsdag.

b) Ved fravær på grunn av sykdom skal foresatte melde fra til skolen før skolestart første fraværsdag.

c) Hvis en elev må gå hjem i løpet av skoledagen, skal det gis melding til hjemmet, og en må få bekreftet at foreldre har fått beskjeden.

d) Hvis man for ungdomsskoleelever tenker å søke om å få fraværet på grunn av sykdom avkortet på vitnemålet, må lege oppsøkes for å få utstedt en legeattest. Attesten vedlegges søknad om fraværsavkorting. Fravær gitt som permisjon etter § 2-11, skal også dokumenteres med det skriftlige svaret gitt fra skolen.

e) For å melde fravær til skolen skal foresatte bruke det skoleadministrative systemet (Vismaflytskole).

 

2. Rutiner for å søke permisjon og dokumentasjon av fravær ved permisjon:

a) De foresatte kan søke permisjon fra undervisningen på vegne av sine barn. Dette gjøres på eget skjema. Permisjon på 1-3 dager besvares av kontaktlærer, mens permisjon i 4-10 dager besvares av rektor. Det gis ikke sammenhengende permisjon ut over 10 skoledager (to uker). Det skriftlige svaret fra skolen er gyldig dokumentasjon hvis det søkes avkortning av fravær på vitnemålet for ungdomsskoleelever.
Skjema ligger i det skoleadministrative systemet.

b) Dersom foresatte tar elever ut av skolen ut over 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen jf. brudd på skoleplikten, Opplæringsloven § 2-1. Foresatte overtar det formelle ansvaret for elevens opplæring i perioden og må selv melde eleven inn på skolen igjen ved tilbakekomst.

 

3. Rutiner for oppfølging av fravær:

a) Alt elevfravær – både enkelttimer og hele dager – skal føres i det skoleadministrative systemet.

b) I Lillehammer-skolen er det rutine at skolen tar kontakt med hjemmet første fraværsdag dersom en elev ikke kommer på skolen og skolen ikke har fått varsel om fraværet. Hvis elever i 1-4 klasse ikke møter til første time skal skolen ta kontakt hjemmet så raskt som mulig, og senest i løpet av de to første timene.

c) Skolen skal ta kontakt med hjemmet hvis eleven ikke kan dokumentere fravær fra enkelttimer, enkeltdager eller hvis en elev er borte i mer enn 3 dager uten at de foresatte har tatt kontakt med skolen.

d) Hvis en elev har udokumentert fravær på mer enn 3 hele dager eller 5 enkelttimer i løpet av 3 mnd. vil de foresatte bli skriftlig innkalt til et møte med kontaktlærer der det gjøres avtale om hvordan fraværet skal følges opp både fra hjemmet og fra skolen. Avtalen skal være skriftlig og undertegnes av begge parter.

e) Dersom det udokumenterte fraværet fortsetter, eller hvis eleven har et fravær som overstiger 10 dager i løpet av et semester, vil de foresatte få skriftlig innkalling til en samtale på skolen. Målet med samtalen er å komme fram til strategier for å unngå videre fravær. Skolen sitt arbeid i fraværssaker vil følge malen for fraværstrappa som er vedtatt i Lillehammerskolen. 

f) Hvis fraværet overstiger 15 dager som hverken er attestert av lege eller det er søkt permisjon for i løpet av et semester, skal skolen vurdere om barnevernet skal varsles. Hovedregelen er at saken skal drøftes i tverrfaglig team før en eventuell varsling. Hvis det ikke foreligger et samtykke for drøfting i tverrfaglig team, skal saken drøftes anonymt.    


4. Om fravær og vurdering i fag i ungdomsskolen:

a) Det finnes ingen prosentgrenser for hvor mye en elev må være til stede i undervisningen for at lærer skal ha vurderingsgrunnlag i faget. Forskriften til opplæringsloven sier tydelig at lærer skal strekke seg langt for å skaffe nødvendig vurderingsgrunnlag, men samme forskrift understreker også at det er elevens plikt å møte til og aktivt i undervisningen.

b) Hvis det er fare for at en elev ikke vil få vurdering pga. manglende vurderingsgrunnlag, skal de foresatte varsles om dette skriftlig.