Lillehammer kommune varsler oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan for klima og miljø.


Planarbeidet skal belyse sentrale klimarelaterte utfordringer kommunen og lillehammersamfunnet står ovenfor og belyse hvordan kommunen kan bidra til å følge opp klimamål i Lov om klimamål og Norges internasjonale klimaforpliktelser, jf. Parisavtalen og FNs bærekraftsmål 13; Stoppe Klimaendringene. 
Planen skal inneholde overordnede målsetninger for Lillehammersamfunnet og for virksomheten Lillehammer kommune. De overordnede målsetningene skal følges opp med en handlingsdel med konkrete tiltak innenfor et utvalg fokusområder. 

Det er laget et forslag til planprogram som vi ønsker dine innspill til. Her kan du lese forslag til planprogram.
Et planprogram er en «plan for planen», altså en oversikt over hva som er formålet med planarbeidet, fremdrift og opplegg for medvirkning.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det på epost til postmottak@lillehammer.kommune.no, eller som brev til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer, innen 9. november 2022.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Fredrik Johannessen på e-post: fredrik.johannessen@lillehammer.kommune.no