Vernskogen i Lillehammer-regionen ligger opp mot fjellet, så høyt at det er vanskelige foryngelsesforhold, eller så liten veksterlighet at skogen kan ødelegges ved feilaktig hogst og skjøtsel.

Daværende fylkeslandbruksstyre vedtok i 1994 hvilke områder som har vernskogstatus og hvordan skjøtselen av disse skal utføres. Et viktig prinsipp er at varmeklimaet ikke vedvarende skal forverres ved hogstinngrep og at skogen skal beholde et sammenhengende skogbilde over tid. Det kan altså ikke hogges store hogstflater og rundt halvparten av den stående skogen må bli stående. Det skal videre påses at det karakteristiske ved skogen bevares; som kraggfuruer, tørre og vridde trær og hekketrær for store rovfugler.  

All hogst i vernskogen unntatt hogst til eget bruk skal meldes til kommunen ved landbrukskontoret senest 3 uker før hogsten settes i gang.

Skjema for melding av hogst i vernskog finner du her. Et kartutsnitt som viser det aktuelle hogstområdet skal følge meldingen som sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 2651 Østre Gausdal.