Hva er mitt ansvar?

Når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, skal du som offentlig ansatt umiddelbart melde fra til barneverntjenesten, jf. Barnehageloven/opplæringsloven/sosialtjenesteloven/helsepersonelloven/barnevernloven (stryk det som ikke passer). Like med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune og kommune. Også etter pålegg fra barneverntjenesten plikter offentlige myndigheter å gi slike opplysninger.

Barnevernet er avhengig av at du melder i fra om barn og ungdom som du er bekymret for. Dette for at barnevernet skal kunne utføre oppgaven med å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Plikten for å melde fra til barnevernet går foran taushetsplikten. Hensynet til barnet eller ungdommen veier tyngre enn retten til å bevare taushet om forhold som angår personen det gjelder.

Personlig plikt til å melde:

Opplysningsplikten til barnevernet er en selvstendig plikt og et personlig ansvar for hver enkelt offentlig ansatt. Dette gjelder også i situasjoner hvor det ikke støttes av andre på arbeidsplassen. I situasjoner hvor flere offentlig ansatte får samme eller ulik kunnskap om alvorlige forhold som tilsier en melding til barnevernet, har hver enkelt en selvstendig plikt til å melde fra til barnevernet. Som offentlig ansatt kan du ikke selv velge mellom å gi opplysninger eller ikke dersom vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt.

Hensynet bak bestemmelsene om opplysningsplikt tilsier at det skal være lav terskel for å melde fra til barnevernet. Grunn til å tro innebærer at det foreligger holdepunkter for en bekymring, det kreves ikke at man sikkert må vite at situasjonen er alvorlig for å melde bekymring. Det er barnevernet sitt ansvar å undersøke forholdene nærmere.                         

Som offentlig ansatt har du også plikt til å melde fra om de opplysninger du får i kraft av din profesjon, selv om du selv ikke har sett eller hørt bekymringene.

Ved usikkerhet kan du drøfte bekymringen og opplysningene anonymt med barneverntjenesten.