Hva er mitt ansvar?
Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Bekymringsmeldingen kan være viktig for at barnet eller ungdommen det gjelder skal få hjelp. Du trenger ikke å være sikker på at noe er galt. Dersom du har en magefølelse på at noe er som det ikke stemmer og at barnet ikke har det bra, bør du melde bekymring. Det er barnevernet sitt ansvar å vurdere hvordan bekymringsmeldingen skal følges opp. Oppgaven din er å formidle bekymring til barnevernet, slik at de får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Som familiemedlem, venn eller bekjent er du ikke juridisk pliktig til å melde fra om din bekymring for et barn slik offentlig ansatte er. Du har et moralsk ansvar for å melde i fra, slik at barnet det gjelder og familien får hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Dersom du ønsker å snakke med noen først, kan du ringe til barneverntjenesten og drøfte bekymringen anonymt. Du ringer da til servicetorget i kommunen på tlf. 610 50 500 og spør etter barnevernet

Dersom det er etter kommunens åpningstid og det haster kan du ringe barnevernvakta på tlf.: 40 40 40 15.

Kan du være anonym?
Når du melder fra om en bekymring til barneverntjenesten kan du stå frem med fullt navn eller velge å være anonym.

Dersom du velger å stå frem med fullt navn overfor både barneverntjenesten og familien, vil familien bli informert om at det er du som er melder. Du kan også stå frem med fullt navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for familien. Barneverntjenesten vil da være forpliktet til å foreta en vurdering av om det er grunnlag for å unnta melders navn fra innsyn. Dersom barneverntjenesten fremmer sak om plassering av barnet for fylkesnemnda, vil anonymiteten kunne bli opphevet.

Dersom du velger å være anonym, vil verken barneverntjenesten eller familien vite hvem som har meldt, og heller ikke kunne stille spørsmål. Dette vil kunne føre til at familien blir utrygge på hvem som har meldt, og barneverntjenesten vil kunne ha vansker med å vurdere hva som er riktig i saken. Det vil som regel være en fordel for barneverntjenestens vurdering av meldingen og arbeidet med den aktuelle familien at navnet ditt er kjent.

Hva skjer etter at du har meldt bekymring?
Når barneverntjenesten har mottatt en bekymringsmelding skal denne gjennomgås innen en uke. Barneverntjenesten skal vurdere o den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Når du står frem ved navn og ikke er anonym, vil barneverntjenesten gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barneverntjenesten har taushetsplikt, og du vil derfor ikke få informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien. Dersom barneverntjenesten har behov for mer informasjon, kan det hende de tar kontakt med deg.

Dersom du har meldt fra om din bekymring, og situasjonen fortsatt er bekymringsfull eller situasjonen har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barneverntjenesten på nytt.