Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer har bestemt at de fire kommunene skal utrede mulighetene for å danne en helt ny og felles kommune. Med det menes at politikerne skal vurdere fordeler og ulemper, både ved å fortsette som i dag og ved å gå sammen om å danne en helt ny kommune. Alle landets kommuner er bedt om å gjøre en slik vurdering fordi regjeringen, med støtte på Stortinget, frykter at små kommuner alene kan ha problemer med å møte de utfordringene som venter i framtida. Det er foreløpig helt åpent hva utfallet av prosessen blir, men målet er at kommunestyrene skal ta en avgjørelse om dette i november 2015.

HVEM BESTEMMER?
Endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser, og det er kommunestyret som bestemmer. Formannskap, gruppeledere fra partier som ikke allerede er representert der, og en hovedtillitsvalg utgjør styringsgruppa i den enkelte kommune. Det vil bli arrangert både felles og egne styringsgruppemøter hele veien. Politikerne har vært tydelige på at de ønsker bred involvering fra innbyggerne i denne saken, og synspunkter og innspill vil være med på å danne et viktig grunnlag for politikernes beslutninger. Ingenting er avgjort ennå. Det er mange spørsmål som skal avklares og utredes de nærmeste månedene, og det er foreløpig helt åpent hva utfallet av kommunereformprosessen blir for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.

HVORFOR KOMMUNEREFORM?
Regjeringen, med støtte i Stortinget, mener at dagens kommuneinndeling ikke gjenspeiler den samfunnsutviklingen som har skjedd de siste tiårene og frykter at små kommuner kan ha problemer med å møte de utfordringene som venter i framtida: befolkningsutvikling og aldersfordeling, rekruttering av fagfolk, stadig økende krav til velferdstjenester og til kommunens kapasitet og kompetanse. Kommunereformprosessen tvinger på mange måter kommunene til å se på muligheter og utfordringer, og  hvordan man best kan legge til rette for at kommunen blir en god kommune å leve i - også om 30 og 40 år. Svaret er kanskje å fortsette som i dag, eller å gå sammen med naboene om en ny kommune.

KAN JEG PÅVIRKE?
Ja! I alle deler av prosessen legges det stor vekt på informasjon til, og dialog med, innbyggerne. Møt opp på åpne møter, snakk med en politiker, send e-post, følg med på kommunens Facebook- og nettside. Vi jobber hele tiden med å finne nye arenaer hvor innbyggerne kan si sin mening og komme med konkrete innspill. 

- Hva er viktig for deg at politikerne kjenner til når de nå skal diskutere fordeler og ulemper med å fortsette som i dag og ved å danne en ny kommune?
- Hva er det beste med slik det er i dag?
- Hvilke forventninger har du til det framtidige tjenestetilbudet?
- Hva er viktig å ta med videre i en eventuell ny kommune, og hva er du mest redd for å miste?

Øyer kommune hadde åpne møter 17. og 18. mars, og flerre er under planlegging. Det blir åpent møte på biblioteket i Gausdal Arena mandag 27. april kl. 18.30 og på biblioteket i Lillehammer torsdag 7. mai kl. 19.00. Møtene er åpne for alle, uansett hvilken kommune du bor i. Velkommen!

E-post kan du sende til:

postmottak@gausdal.kommune.no     postmottak@lillehammer.kommune.no     

postmottak@ringebu.kommune.no      postmottak@oyer.kommune.no