Arbeidet med en regional næringsplan har sitt utspring i en kartlegging som ble gjort i 2013, og som hadde følgende hovedkonklusjon: "Gjennom å utvikle felles mål, strategier og tiltak, vil man få et omforent verktøy til hjelp i utøvelsen av et mer kraftfullt næringsarbeid". Fram til nå har det vært gjort et arbeid i grupper, som i all hovedsak har bestått av personer fra ulike deler av samfunnet, både det offentlige, næringsliv, engasjerte privatpersoner og FoU. Intensjonen er

Med referanse til den politiske behandlingen har planen til intensjon å løfte fram områder innen næringsutvikling der kommunene, FoU og næringsliv har felles interesser og der man kan oppnå mer i fellesskap enn hver for seg. Denne intensjonen er ambisiøs, men arbeidet så langt har vist at det er mulig å skape engasjement rundt planen.

På konferansen ble de rundt 75 deltakerne presentert for ideer og muligheter innenfor 9 områder:

  • Idrettsbasert næringsliv
  • Film/TV
  • Reiseliv
  • IKT
  • Råvareforedlingssektoren
  • Trippel helix - trekantsamarbeid
  • Regionmarkedsføring
  • Næringsareal
  • Virkemiddelapparatet

Se hele presentasjonen som ble vist

Har du innspill til de områdene som ble presentert, eller du mener helt andre områder burde vært med i planene, send en e-post til en av disse: