Samfunnssikkerhet- og kriseberedskap handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov ved uønskede hendelser. Kommunen har en nøkkelrolle i dette arbeidet; som planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutviklingen på lokalt nivå. Dette styres bla. gjennom ulike lover; Lov om kommunal beredskapsplikt, Plan- og bygningsloven, Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om vern mot smittsomme sykdommer m.fl.

ROS
Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunesamfunnet, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Dette skal sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Lillehammers ROS-analyse er utarbeidet i et bredt samarbeid med andre instanser i Lillehammersamfunnet; fylkesmann, politi, brann, kommunehelsetjeneste, vegmyndighet osv. Uønskede hendelser er gjennomgått og gruppert under disse overskriftene:

•Liv og helse
•Ulykker og katastrofer
•Terror og kriminalitet
•Klima og natur
•Systemsvikt / svikt i infrastruktur

ROS-analysen beskriver tiltak som kan forebygge at uønskede hendelser oppstår og hvordan konsekvenser kan reduseres hvis de allikevel skjer. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det gjelder også utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Analysene revideres i takt med revisjon av kommunedelplaner og ellers hvis det skjer endringer som påvirker risiko- og sårbarhetsbildet.

Beredskapsplan er Lillehammer kommunes primære styrings- og operasjonsplan ved håndtering av krisesituasjoner. 
Den klargjør målsettinger, ansvar, oppgaver og rutiner, og skal derigjennom gjøre kommunen best mulig forberedt og i stand til å håndtere sine oppgaver når uønskede hendelser inntreffer, slik at tap og skader på mennesker, miljø, materiell og omdømme unngås eller reduseres.