Hvem kan delta hos oss?

Vi er et lavterskeltilbud for for deg over 18 år som har, eller har hatt erfaringer med psykisk helse og/ eller rusutfordringer.  

Hva kan vi tilby?

  • Tilhørighet/ værested/ sosial møteplass

Skape en sosial møteplass der alle har mulighet til å få en god opplevelse i trygge rammer. Legge til rette for at deltakerne skaper relasjoner seg i mellom og der ansatte «gjør seg selv overflødige».

Den individuelle oppfølgingen skjer både på huset og ved telefonhenvendelser.

  • Deltakelse og forpliktelse - oppgaver

Med utgangspunkt i at det å være trengt og etterspurt i tillegg til det å gjøre noe for andre er helsefremmende legges det opp til at alle kan delta i husets drift. Så mange oppgaver som mulig gjøres tilgjengelig for deltakeren. Det kan dreie seg om alt fra å vanne blomster til det å ha administrative oppgaver. Oppgavene vil også variere ut fra den enkeltes kompetanse.

  • Brukerdrevet mattilbud/ Kafé

Kafeen er brukerdrevet og bygger på, og ønsker å skape, glede, energi og raushet. Dette skal oppleves både som gjest og som kafevertskap.

  • Aktiviteter

Aktiviteter er i denne sammenhengen en felles benevnelse for sosial, kulturell, reflekterende og fysisk aktivitet. Noen aktiviteter er ukentlige og tilbys gjennom hele året, andre aktiviteter er sesongavhengige. Aktivitetene baserer seg også på til enhver tid eksisterende interesser og ressurser blant deltakerne på huset. 

  • Samarbeid med brukerorganisasjoner

Tilrettelegge for brukerorganisasjoner slik at de kan øke sitt arbeid mot målgruppen. Pr i dag har vi samarbeid med Bipolarforeningen, Spiseforstyrrelsesforeningen(Spisfo) og Mental Helse.

Eksempler på samarbeid:

Bipolarforeningen har selvdrevne åpne treff. Spisfo er tilgjengelig en hel dag i måneden og tilbyr samtaler, pårørendegrupper og åpne treff. Mental Helse og Villa Utsikten samarbeider om Verdensdagen og julebord.

  • En-til-en oppmerksomhet» - individuell tilnærming

All en-til-en-tid har målsetting om å skape selvstendighet for å kunne delta i felleskapet sammen med andre. Det settes av tid for sammen å finne ut hva den enkelte kan ha glede av på Villa Utsikten. Omfanget og behovet for dette er individuelt.

Villa Utsikten blir benyttet som et alternativ når behandler eller fastlege ikke er tilgjengelig. Det vil si at trygging, stor oppmerksomhet og oppfølging er nødvendig; det kan dreie seg om blant annet selvskading og selvmordsproblematikk, sterk angst og uro.

Deltakere benytter Villa Utsikten for å få orden på praktiske ting. Disse kan ikke løses i plenum. Det kan være å få kontakt med verge, få bestilt tannlegetime, skrive søknader, forstå offentlige brev mv. Det kan også dreie seg om finne ut hva andre kan/ skal bidra med.

  • Utleie

Villa Utsikten har et inntektskrav på utleie.

Hvordan jobber vi?

Villa Utsikten er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud for personer over 18 år som har, eller har hatt rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Villa Utsikten baserer seg på kunnskapen om at sosial tilhørighet og deltakelse er med på å øke livskvaliteten og dermed bedre den enkeltes psykiske helse. På Villa Utsikten kan besøkende bruke sine evner og ressurser i møte med andre, i deltakelse i husets oppgaver og aktiviteter. I samarbeid finnes løsninger hvor evner og ressurser vektlegges slik at de psykiske helseutfordringene ikke blir til hinder for å nå mål. Samspillet som utvikles støtter opp under brukernes egne bedringsprosesser.

Hvem kontakter jeg for å få delta?

Du kan komme innom, ringe oss, eller sende e-post for å få informasjon eller lage en avtale. Du kan spørre etter Kari eller Barbro.

Du kan også kontakte: 

Hva forventer vi av deg?

  • Du har lyst til å foreta deg noen endringer i livet ditt.
  • Du tenker at Villa Utsikten kan være et sted å begynne.
  • Du har lyst til å komme til oss.