Hvem kan få tilbudet?

  • Vi gir tilbud til personer over 18 år med psykisk helse og/eller rusutfordringer.
  • Om du mottar uføretrygd og ønsker å ha noe å gjøre i hverdagen din kan du få tilbud hos oss.

Hvilke arbeidsoppgaver kan du få?

Vi har ulike typer arbeidsoppgaver fordelt på ulike arbeidstasjoner. Arbeidsplassen består av varemottak, småvare -og klargjøringsavdeling, butikk og transport. På alle arbeidstasjonene vil det bli gitt opplæring, og du kan skaffe deg gode arbeideserfaring og selvutvikling ved å jobbe her. I tillegg til å tilegnde deg praktiske kunnskaper er punktlighet i forhold til oppmøte og det å holde avtaler er ting vi legger stor vekt på. 

Varemottak: er vårt bindeledd mellom butikk, kunder og klargjøringsavdelingen. Det er 4 heltidsplasser på varemottaket og 1 veileder. 

Arbeidsoppgaver: Kundebehandling, sortere og pakke innkomne varer, kjøring og henting, rengjøring og småreperasjoner.

Transport: Vi har transport av varer 1 gang i uken. Det er en veileder og 2 deltakere på bilen. 

Arbeidsoppgaver: Løfting av møbler og levering/henting hjemme hos kunder. Annen kjøring ved behov. 

Verkstedet:  Verkstedet består av 3 avdelinger, klargjøring, demontering og en elekstrisk avdeling. Det er 12 heltidsplasser. 

Arbeidsoppgaver: Arbeidet i klargjøringsavdelinger går ut på å klargjøre ulike typer møbler, utføre reperaasjoner samt rengjøring før varene skal ut i butikken. I demonteringsavdelingen demoteres møbler som ikke kan selges og kildesortering. I elektroavdelingen testes alle funksjonene til elektriske apparater før de selges i butikken. Små reperasjoner og montering av kontakter og brytere inngår i jobben. 

Butikk: Det er 6 heltidsplasser og 2 veiledere. Deltakere vil bli tildelt ansvar for et eller flere områder i butikken. 

Arbeidsoppgaver: kundebehandling, kassearbeid, utføre forefallende arbeid, og utstillinger i butikken. 

Hvordan jobber vi?

Det legges vekt på høy grad av mestring og brukermedvirkning, med utgangspunkt i dine ressurser og interesser. Arbeidsoppgavene er varierte, og vi legger opp til at du kan få prøve deg på mange ulike oppgaver. Vårt arbeid legges opp mot rutiner og praksis som i størst mulig grad er lik det ordinære arbeidsliv. Dette kan medvirke til at det blir lettere å kunne få seg er ordinær jobb. Når du mottar tjenester fra oss skal du bli møtt med respekt, og du skal få muligheter til å bruke dine evner og ressurser for å oppleve mestring tilknyttet arbeidslivet. 

  • Målrettet miljøarbeid: dette er en spesifikk arbeidsprosess rettet mot å bedre en persons sosiale, kognitive og praktiske ferdigheter. Målrettet miljøarbeid tar sikte på en varig endring i personen som mottar tjenester, blant annet ved å bedre personens mestrings- og selvfølelse.
  • Motiverende intervju: er en profesjonell samtale om indre motivasjon til endring hos pasienter/brukere/deltakere/klienter - i tilfeller der personen er usikker på hva han/hun skal bestemme seg for.
  • Brukermedvirkning i praksis

 

 

Hvor lenge varer tiltaket?

Alle deltakere får arbeidsavtale som går over 3 måneder, tiltaket kan forlenges ved behov. 

 

​Hvem kontakter jeg for å få arbeidstrening hos dere?

Dette kan gjøres på flere måter:

Samarbeidspartnere og lokale ressurser

Vi har samarbeid med ulike instanser som: 

Kontakt oss

Leder: Anne Lene Gaaserud
Adresse: Moavegen 36
Telefon: 95 87 70 99 - 61 05 40 70

E-post: gjenbruket.postmottak@lillehammer.kommune.no

Du kan ta direkte kontakt med oss eller du kan ta kontakt med Tildelingskontoret for helse og sosiale tjenester.