I kjent stil sørget Fugelli for å inspirere og utfordre de frammøtte på Raddison Blu Hotell med sin tilnærming og tenkning. Det var også satt av god tid til myldring og mulighet for å ta opp spørsmål og komme med innspill direkte til kommunens folkevalgte og til kommunale ledere.  

Bjørn Lie på podiet under det åpne møtet "Levekår og folkehelse"


I den avsluttende plenumsdiskusjonen kom det fram mange gode og konstruktive innspill som nå tas med i det videre arbeidet med planen. Noen tilfeldige eksempler:

• Kommunens ansatte må være mer aktive med å oppsøke folk der de holder til.  Viktig for å skape bredt engasjement. Spesielt viktig for å nå de av oss som av en eller annen grunn strever. Kommunen må huske at dette er mennesker som sjelden tar ordet i forsamlinger eller hever sin røst på annen måte.

• Utvikle aktive møteplasser for flere grupper.  Ikke «dagsenter», men «aktivitetssenter».

• Informere tydeligere om de tilbud som allerede finnes, for eksempel innenfor psykisk helse.

Det kom også fram flere gode forslag til konkrete tiltak. Slike innspill er også nyttige, selv om de kanskje ikke kan skrives direkte inn i et plandokument.  Ett eksempel:

• Ta initiativ til at det blir satt ut flere benker i byen.  Viktig for innbyggere som er dårlig til bens, eller av annen grunn trenger å hvile med relativt korte mellomrom.  Er for langt mellom benkene i dag.  Kan gjøres ved at kommunen inngår avtale med «sponsorer» (firmaer, organisasjoner eller enkeltpersoner) og at benkene får sponsorens navn.

Alle innspillene vil bli oppsummert i egen rapport.

Det er ellers forsatt anledning til å komme med innspill.
Det kan du gjøre via kommunens nettsider. 
Det er også sattopp en postkasse for forslag på Servicetorget i rådhuset. Ta også gjerne direkte kontakt på telefon eller e-post.
 

Se også GDs dekning av møtet.