Lillehammer har normalt sett befolkningsnedgang i 2.kvartal og en betydelig befolkningsøkning i 3.kvartal, og slik er det også i 2013. Årsaken til dette er at en del studenter melder flytting henholdvis fra og til kommunen disse kvartalene, i forbindelse med skoleslutt og -start.

"En milepæl er nådd", sier rådmann Christian Fotland. I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel som nå ligger ut på høring, er det lagt til grunn en folkevekst på 1 % i starten av perioden, gradvis økende til 1,5 % mot slutten av perioden fram mot 2027. For å nå 1 %-målet inneværende år må folketallet i siste kvartal øke med 75.

Ser en bak de overordnede tallene er det et fødselsoverkudd på 7. Videre har det flyttet 58 flere fra utlandet til Lillehammer enn motsatt, og netto innenlandsk tilflytting er 125.

Nabokommunene Øyer og Gausdal hadde henholdvis en nedgang på 11 og en økning på 34 innbyggere. Ser vi sørover hadde Ringsaker en befolkningsnedgang på 34, mens Gjøvik hadde en sterk vekst på 221.