Hensikten med med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Lillehammer.

Det finnes mye statistikk om sykdom og uhelse, men vi har mindre kunnskap om hva som bidrar til god folkehelse, trivsel og livskvalitet hos innbyggerne.
Helsekilder som livskvalitet, trivsel, tilhørighet, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, boforhold, arbeids-og utdanningsmuligheter, natur-, kultur- og fritidsmuligheter er derfor sentrale temaer i undersøkelsen. Dette er viktige faktorer for folkehelsa. Alle svar er viktige, uansett hvor man er i livet eller hvor og hvordan man bor og lever.

Undersøkelsen tar 20 minutter
Ved å delta i undersøkelsen, bidrar man til ny kunnskap og et godt grunnlag for kommunen i arbeidet med å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller. Dataene gir også rom for sammenligninger mellom deltakende kommuner og for sammenligning med fylkesgjennomsnittet.
Vi oppfordrer alle som får utdelt skjema til å sette av de ca 20 minuttene det tar å svare på undersøkelsen.

Gjennomføring:
• Frivillige lag/ forening deler ut skjemaene på vegne av Lillehammer kommune til 1600 personer fra Lillehammer i fire områder. Utvalg og metode for datainnsamling er gjort av Østlandsforskning, og er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (SND).

• Utdelingen skjer nå og må samles inn før 14.februar. De som ikke er hjemme, får konvolutten med spørreskjemaet i postkassa med navnet sitt på.

• Svarene gis anonymt, og legges i vedlagt frankert konvolutt. Man kan velge å levere konvolutten til lag/ forening når de kommer for å hente det, eller man kan sende den direkte til Østlandsforskning.

• Svarene går direkte til Østlandsforskning hvor de behandles konfidensielt. De manuelle skjemaene slettes etter registrering. Data oppbevares videre i anonymisert form.

• Resultatene blir publisert i to rapporter. Det store antall deltakere gjør at ingen personer kan identifiseres.

Kontaktperson Lillehammer kommune:
Folkehelsekoordinator
Bengt Fjeldbraaten
bengt.fjeldbraaten@lillehammer.kommune.no / mob 90626996