Over hele landet er det tydelig et stort behov for barnevernets tjenester og Lillehammer er intet unntak. I 2013 kom også nye endringer i barnevernloven med skjerpende krav til tjenestene som barnevernet skal ivareta. Fra 2004 har antall meldinger til barnevernet i kommunen økt med hele 270 %. De siste par-tre åra har det også vært en kraftig økning i antall tiltak og dermed også kostnader. Det kan imidlertid se ut som om Lillehammer bruker mer penger på barnevern enn enkelte andre sammenlignbare kommuner, og derfor har kommuneadministrasjonen bedt Agenda Kaupang analysere barnevernets effektivitet og kvalitet.

Svært kompetente
I rapporten fra Agenda Kaupang beskrives de ansatte i kommunens barnevern som "svært kompetente, ambisiøse og faglige". Rapporten konkluderer også med at presset på saksbehandlerne er stort, men at tjenesten likevel klarer å behandle tilnærmet alle saker innenfor fristen. Ifølge rapporten kan også en del av økningen de siste åra skyldes et mer aktivt barnevern. De ansatte etterspør meldinger aktivt og oppfordrer generelt samarbeidspartnere til å melde saker. Barnevernets ansatte som er intervjua i Agenda Kaupangs rapport opplever selv at nivået på meldinger nå samsvarer bedre med det reelle behovet. 

Rapporten slår likevel fast at sjøl om sammenlignbare Hamar har høyere utgifter på barnevern, så er kostnadene store i Lillehammer. Agenda Kaupang mener barnevernet i større grad bør satse på forebygging og tidlig innsats for å unngå omsorgsovertakelser og oppfordrer også barnevernet til å i enda større grad samarbeide med øvrige instanser i kommunen.

Organisering
Agenda Kaupang mener Lillehammer kommune har "et ikke ubetydelig effektueringspotensial". Konsulentene skriver at det for eksempel bør være mulig å yte den samme kvalitative tjenesten til flere brukere og uten å øke ressursene. Konsulentselskapet har tro på at en omorganisering innenfor tjenesten vil bedre effektiviteten og få ned kostnadene. Agenda Kaupang foreslår en mer enhetlig ledelse og at en sammenslåing av ulike tjenester innenfor barnevern også vil effektivisere driften. Agenda Kaupang legger ellers vekt på at både sektorledelse og rådmann bør tar initiativ til en felles dialog "hvor plattformen framtidens barnevern i Lillehammer diskuteres og avklares."

Barna skal ivaretas
Sektorleder for oppvekst, utdanning og kultur, Terje Næss, mener konsulentrapporten som kommunen har bestilt gir et godt grunnlag for videre arbeid med framtidas barnevern på Lillehammer. - Men vi kommer ikke til å gå på akkord med det vi mener er barnas beste, understreker sektorlederen. - Kommunens mål er at barn med tilhørende familier skal få den hjelpa som er nødvendig, når de trenger det.