Det er gjennomført retaksering i 2016/2017 og det er vedtatt nye eiendomsskattetakster med virkning fra og med 2017. Det er også gjennomført taksering av nye og endrede eiendommer i 2017. Disse takstene er sendt til dem det gjelder og lagt ut til offentlig ettersyn frem til 12. april 2018.

Faktura
Kommunestyret har bestemt at eiendomsskatten skal betales i fire terminer pr. år som en del av de kommunale fellesfakturaene; eiendomsskatt / vann  /avløp / renovasjon / feiing.

Klage
Fristen for å klage på eiendomsskattetaksten etter retaksering utløp 12. mai 2017.
Ny klagefrist for nye og endrede eiendommer i 2017, samt eventuelle klager som ikke tidligere har vært fremsatt og behandlet, er 12. april 2018.

En klage må begrunnes og fremsettes skriftlig.
Dersom eiendomsskattetakstnemda gir deg helt eller delvis medhold i klagen din, vil dette bli meddelt i vedtak etter klagebehandlingen.
Dersom eiendomsskattetakstnemda ikke gir deg medhold i klagen din, går saken til endelig behandling i klagenemda for eiendomsskattesaker. Dersom du ikke får medhold i klagen din, kan ikke klagenemdas avgjørelse påklages videre.
Alle klager og klageforhold blir behandlet og nemdene har tilgang til ulike databaser med fakta om eiendommen.
Klager etter retakseringen ventes å bli ferdigbehandlet senest innen utgangen av april 2018.
Dersom en endring i eiendomsskattetakst for en type bolig får betydning for lignende eiendommer blir disse også korrigert og dette gjøres selv om du ikke har klaget. Eiere som har klaget vil få tilbakemelding først.
Sonekart og vedlegg finner du i bunn av denne teksten.

Retting av feil
Faktafeil kan rettes i samsvar med Lov om eiendomsskatt til kommunene.
De aller fleste faktafeil og systematiske feil etter retakseringen er korrigert. Mens det er igjen et større arbeid med eiendommer med avvik i forhold til matrikkel. Dette arbeidet vil bli satt i gang i løpet av 2018.

Fritak

Fristen for å søke fritak for skatteåret 2019, etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 7 er 15.10.2018. Dette gjelder blant annet eiendommer som tilhører stiftelser og institusjoner som gagner kommune, fylke eller staten. Det gis i tilfelle fritak eller delvis fritak for ett år, og det må derfor søkes om fritak hvert år. Søknadene behandles etter søknadsfristens utløp.

Det kan søkes fritak etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 28. Dette gjelder der det er særlige grunner til at innkreving av eiendomsskatten er urimelig. Her kan det søkes fritak når forholdet inntreffer, søknader behandles uavhengig av skatteåret.

Kontaktinfo:
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no
Eiendomsskattekontoret har åpent fra kl.10.00-14.00 alle hverdager.

 

Bakgrunn 
Hvert tiende år skal det etter eiendsomsskatteloven gjennomføres ny befaring og taksering av alle eiendommer i kommunen. Denne taksten skal gjenspeile verdien du kunne ha fått for eiendommen ved fritt salg. Taksten på eiendommen din danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.
I månedsskiftet februar/mars 2017 mottok du informasjon om eiendomsskatten din, dersom du eier en bolig, fritidsbolig eller næringseiendom i Lillehammer kommune. 

Hvorfor ny vurdering? 
Lillehammer kommunestyre vedtok 10. desember 2015 at alle eiendommer i Lillehammer skulle retakseres i løpet av 2016. Dette gjøres for å ha et korrekt grunnlag når eiendomsskattetaksten skal beregnes. Taksten har en varighet på 10 år og omfatter alle eiendommer i kommunen, kun med unntak av eksempelvis kirker, idrettsanlegg, museum m.m.
Eiendomsskatten er ellers den eneste skatten som kommunen selv kan kontrollere samt disponere, og skatt på eiendom tilfører kommunen viktige inntekter.

Hvordan fastsettes taksten?
Som eier i Lillehammer har du tidligere mottatt et informasjonsbrev om at kommunen ville foreta en utvendig vurdering av din eiendom. I perioden juli 2016 - januar 2017 foretok kommunens representanter en utvendig vurdering av hver enkelt eiendom og dokumenterte forhold som kan påvirke taksten. 
Taksten ble fastsatt av skattetakstnemda ut fra faktaopplysninger i det nasjonale eiendomsregisteret samt utvendig vurdering. Taksten skal avspeile forventet markedsverdi (Eiendomsskatteloven § 8A-2) og det er viktig med likebehandling.

Hvordan fastsettes eiendomsskatten?
Lillehammer kommunestyre vedtok 8. februar 2017 skattesats og bunnfradrag som skal gjelde fra 2017. Skattesatsen er nå 3,8 promille for bolig- og fritidseiendommer, boligdelen på eiendommer med både bolig og næring og våningshus på gårdsbruk. På næringseiendommer, "verker og bruk" og ubebygde tomter er skattesatsen 5 promille.
Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer er 500.000 kroner i 2017. 

Eiendomsskatten er 3,8 promille av eiendomsskattetaksten minus bunnfradraget. For næringseiendommer, "verker og bruk" og ubebygde tomter er det ikke bunnfradrag. Her er eiendomsskatten 5,0 promille av eiendomsskattetaksten.
Eiendomsskatten kan ellers endres hvert år som en del av budsjettbehandlingen.Sonekart for boliger:

Sonekart for fritidsboliger:

Sonekart for næringseiendom:

Kontaktinfo:

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Telefon: 61 05 07 77 mandag til fredag mellom klokka 10:00-14.00.