Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7, blir det fra 16.april 2018 innført restriksjoner på kommunale veger i Lillehammer i henhold til vegliste for teleløsningen. Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse. Dispensasjoner for utover det som er fastsatt i nevnte forskrift vil ikke bli gitt ved delbar last, jfr. vegliste for Lillehammer kommune (Oppland). Lista er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider, se link under. 

Nærmere informasjon om restriksjonene kan fås ved å kontakte Lillehammer kommune.

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/fylkes-og-kommunale-veger

Unntak:
Midlertidig oppskriving av aksellaster og totalvekter på følgende veger:
 
Veg Vegnavn Strekning Bruksklasse
Sommer / Vinter
Maks totalvekt (t)
KV 7071 Gamle Kringsjåveg Nordre Ål Blindveg fra Nordsetervegen ved Randgård og nordover mot Kringsjå skole.  BK 10       50