Kommunedelplanen for oppvekst gjelder i hovedsak barn og unge i aldersgruppen 0 - 18 år. Planen inkluderer barn i svangerskapet, og setter ikke en absolutt grense ved 18 år. Det er naturlig å se helheten i overgangen fra videregående skole til arbeid og høyere utdanning. Helsestasjonen har tilbud til studenter, og unge under barnevernets omsorg kan være det til fylte 23 år.

Oppvekstfeltet skal jobbe forebyggende gjennom gode universelle tiltak til hele befolkningen. Samtidig må det iverksettes selekterte tiltak (tiltak for grupper) og indikerte tiltak (individuelle tiltak) for barn og unge som har behov for det. Enkelte vil kunne ha behov for mer omfattende tjenester enn andre for å oppleve livsmestring. Dette stiller særlige krav til kommunen når det gjelder samarbeid og medvirkning for å utvikle gode samordnete tjenester.

Denne planen gir overordnete føringer for kommunens arbeid med:

• et godt oppvekstmiljø for alle barn og unge

• utvikling og kvalitetsarbeid innen tjenesteområdene som omfattes av planen

Alle tjenesteområdene som omfattes av planen skal konkretisere innholdet i egne handlingsplaner.

Høringsutkastet er fremkommet gjennom et grundig arbeid i Sektor oppvekst, utdanning og kultur. Høringen inviterer nå til å komme med innspill til planens innhold, herunder mulighetsområder som ikke er belyst. Spesielt ønskes innspill på konkrete tiltak knyttet til tverretatlig samarbeid og samordning.

Høringsperioden for planen er satt til 25.juni til 15. september.

Uttalelser/ merknader til planforslaget sendes innen 15. september 2018 til:
postmottak@lillehammer.kommune.no eller til Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 Lillehammer.