Kriterier og mer informasjon (for midler utlyst i 2020)

Formål:
Målet er å inkludere barn og unge som ikke deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud. Slik kan vi sammen bidra til å nå målene i Fritidserklæringen.

Hvem kan søke?
Organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens kulturelle og økonomiske bakgrunn. Tilskuddsordningen vil i hovedsak prioritere søknader fra lag og foreninger og organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, men kan vurdere søknader også fra andre organisasjoner. Tilskuddet forutsetter en viss egeninnsats fra organisasjonen slik at midlene til rådighet kan hjelpe flest mulig.

Hva kan du søke om midler til?

  • Ulike inkluderingstiltak og prosjekt for barn og unge mellom 6 og 18 år. Prosjekter og tiltak som kan bidra til varig endring i organisasjonens inkludering og åpenhet vil bli prioritert. Her kan også tiltak for kompetanseheving internt i ledelsen eller foreldregruppa være aktuelt.
  • Tiltak som kan rekruttere flere i målgruppen, og tiltak som kan forhindre frafall blant barn i målgruppen.
  • Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv.
  • I tillegg til kontingentstøtte kan det i enkelte tilfeller gis støtte til cuper/turneringer/utflukter. Dette forutsetter at organisasjonen legger til rette for at barnet også kan delta i den ordinære aktiviteten resten av året. Helårsaktivitet prioriteres vanligvis framfor cuper, treningsopphold og lignende.
  • Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger der medlemmene kan låne det de trenger for fast deltakelse.
  • Andre tiltak som tydelig kan bidra til at flere barn og unge blir inkludering i organisert fritidsaktivitet.

Tips til søkere:

  • Fritidserklæringen: I 2016 skrev regjeringen, KS og mange store frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen. Der avtalte vi å jobbe for at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én fritidsaktivitet sammen med andre.
  • ALLEMED: På allemed.no kan dere få inspirasjon og veiledning til godt inkluderingsarbeid i deres egen organisasjon. Ta gjerne kontakt med Ane Solstuen om dere har spørsmål eller vil ha hjelp til å holde ALLEMED-dugnad i et foreldremøte, styremøte eller ledermøte. En ALLEMED-dugnad kan være et nyttig forarbeid før dere søker inkluderingstilskudd.

Søknadsfrist:
I 2020 var søknadsfristen 19. april. Tilskuddsordningen har tidligere hatt to søknadsfrister pr. kalenderår, men hadde fra og med 2019 én søknadsfrist i året.