Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. 

Kommunens postlister/postjournal

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i Forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften).

I postlisten finner du en oversikt over arkivverdig post som har kommet inn eller gått ut fra Lillehammer kommune, samt en del interne dokumenter. Postlistene viser ikke all post, det er enkelte arkivdeler og også flere fagsystemer som sender og mottar post, men som det ikke publiseres postlister på nett av. Dette er ikke til hinder for å fremme innsynskrav i disse.

En del dokumenter publiseres direkte i postlisten, du finner disse som linker inne i hver journalpost.

Postlistene er offentlig, og publiseres på internett to virkedager etter at post er registrert. I de tilfeller det ikke er mulig å registrere et dokument i postlisten uten å røpe opplysninger som er undergitt lovhjemlet taushetsplikt vil slike opplysninger være utelatt.

Unntatt offentlighet

Enkelte dokumenter er markert med "unntatt offentlighet" (u. off.) i postjournalen. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Dette betyr ikke at det er tatt en endelig avgjørelse. Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbestilling ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet. Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jfr. Offentleglova § 12. Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i Offentleglova kap 3, og Forskrift til offentleglova. Dokumenter som er unntatt offentlighet har ofte avsender eller mottaker og deler av Innholdsteksten sladdet med ********.

Innsyn

Publikum kan be om innsyn i dokumenter og saker. Dersom dokumenter inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli sladdet før vi gir innsyn i dokumentet. Du kan be om innsyn ved å kontakte oss pr. e-post postmottak@lillehammer.kommune.no, telefon, på selve postlisten  eller ved personlig fremmøte. 

Kopi av dokumenter vil du som hovedregel få gratis, jfr. offentleglova § 8.

Innsyn byggesaksmapper

Alt innsyn skal på forhånd avtales med hovedarkivet.

Du kan sende en e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no eller ringe tlf. 61 10 77 00, så settes du over.

Telefontid på hovedarkivet er hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00.

Innsyn i saklister til møter i råd og utvalg

Alle papirer som produseres til møter i råd og utvalg finner du her:

Møtekalender - Lillehammer kommune

Klage over kommunens avslag om innsyn

Dersom du får avslag på begjæring om innsyn i dokumenter kan du klage på avslaget. En slik klage sendes kommunen for forberedende behandling og oversendelse til Fylkesmannen, jfr. Offentleglova kap 4.