Internkontroll:

Internkontroll er systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med vedtak, og lov og forskrift. Internkontroll skal ivaretas i alt vi gjør.

  • I Lillehammer kommune har vi et eget elektronisk system TQM. Her skal alle rutiner og prosedyrer for de ulike tjenestene være nedskrevet. Ansatte skal melde avvik dersom det er brudd på nedtegnede rutiner og prosedyrer.

    https://tqm13.tqmenterprise.no/lillehammerkommune/Publishing?ol3=18

     

  • Det er fokus på at det skal utarbeides samarbeidsavtaler mellom aktuelle instanser. Disse avtalene vil også legges inn i TQM.
  • Overgangene mellom de ulike tjenestene. I overgangen mellom barnehage og skole vil det legges opp til to faste fagdager i tillegg til overgangsmøtene på individnivå. Fagdagene vil sikre et bedre samarbeid mellom barnehage og skole. Fokus blir også felles kompetanseheving på ulike aktuelle temaer.
  • Kommunen har Sampro som elektronisk system med tanke på individuell plan og individuell opplæringsplan. Sampro har et eget system for stafettlogg. Dette bør vurderes om tas i bruk overfor saker som krever en tverrfaglig innsats.