Nasjonalt beregningsverktøy for luftkvalitet er utarbeidet av Norsk institutt for luftforskning (NILU) i samarbeid med Meteorologisk institutt på oppdrag av Miljødirektoratet. Webtjenesten presenterer data i form av kart over luftforurensningssituasjonen for blant annet Lillehammer i 2015 for de viktigste komponentene (svevestøv (PM10, PM2,5) og NO2). Det er sagt at oppdaterte data (2016 osv.) vil kunne publiseres på et senere tidspunkt.

 

Hvilken informasjon finnes i beregningsverktøyet?

Forurensningskart: Viser utbredelse av luftforurensningen i byene. Kartet viser hvor det er mye luftforurensning og hvor grenseverdiene i forurensningsforskriften ble overskredet i 2015.

Befolkningseksponering: Tabeller som oppgir antall personer som i 2015 ble utsatt for nivåer over grenseverdiene i forurensningsforskriften.

Kildebidrag: Viser hvor mye trafikk, vedfyring, skipsutslipp og bakgrunnsverdier (langtransportert forurensing) betyr for konsentrasjonen av forurensende komponenter. 

Luftsonekart: Viser soner med forskjellige aktsomhetsnivåer i byene og tettstedene.

Utslippsdata: Utslippene visualiseres på kart som viser hvor utslippene skjer. Kartene kan også differensieres på ulike typer kilder. I tillegg vises fordeling av totalutslippene gjennom paier.

 

http://www.luftkvalitet-nbv.no/

Les mer: Faktaark om beregningsverktøyet for luftkvalitet