Parkeringsgebyr kan påklages med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsgebyr §7. Kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkeringsforskriften § 44. Som eier eller bilfører har du rett til å klage på gebyr eller kontrollsanksjon hvis du mener at ileggelsen ikke er riktig. Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene.  Bilfører har også streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet.

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. Betalingsfristen for parkeringsgebyr er på 3 uker gjelder selv om ileggelsen er påklaget. For kontrollsanksjon betaler du når når klagesaken er endelig avgjort.

Eier og fører er solidarisk ansvarlig for betaling av kontrollsanksjonen eller gebyr.

Eier eller fører selv, eller person med fullmakt fra disse har rett til å klage. Klagen rettes til Lillehammer kommune, som vil behandle klagen. Klagefristen er på 3. uker fra ileggelsesdato. Klagen må begrunnes og må inneholde navn og adresse, nummeret på kontrollsanksjonen og motorvognens registreringsnummer.

Elektronisk klage kan legges inn her.

Lillehammer kommune, Veg og trafikk, postboks 986, 2626 Lillehammer

Tlf: 61 10 77 00 / www.lillehammer.kommune.no

Org.Nr. 945 578 564

For payment please note: IBAN: NO 066 1880519432 BIC/SWIT: NDEANOKK