En klimanøytral kommunedrift innebærer at kommunen lager et årlig klimaregnskap for kommedriftens klimagassutslipp, og deretter lager planer for hvordan redusere utslippene. Klimaregnskapet omfatter direkte og indirekte utslipp fra kommunens virksomhet, som transport og drivstoff, innkjøp, energibruk, bygg og infrastruktur. Figuren viser fordeling av klimagassutslippene fra Lillehammer kommune sin virksomhet i 2016. Viktige tiltak som kommunen jobber med i egen virksomhet er: overgang til biler med fornybar drivstoff i kommunens bilpark, innføring av miljøfyrtårn for alle kommunale virksomheter og kjøp av strøm med fornybar opprinnelsesgaranti.

Lillehammer kommune følger FNs retningslinjer om klimanøytralitet. For å kunne tilfredsstille disse kravene, kjøper kommunen FN-godkjente klimakvoter for restutslippene. Denne metoden skal fungere som et insentiv for å redusere egne utslipp så mye som mulig, i tillegg til å redusere de globale klimagassutslippene.

Klimaregnskapet for 2016 ble presentert for ledelsen i sektor By og samfunn 22.mai 2017. En orientering om kjøp av FN-godkjente klimakvoter for kommunens restutslipp i 2016 ble lagt frem i utvalg for plan og samfunnsutvikling 23.august 2017.