Byutvikling Lillehammer har laget et utkast til gatebruksplan som skal si hvordan vi skal bruke gatenettet i Lillehammer sentrum i årene fremover. Planen ser på hvor man skal tilrettelegge for gående, syklende, buss, varelevering og hvordan biltrafikken skal kjøre. Utkastet er et diskusjonsgrunnlag, og vi håper så mange som mulig vil være med i diskusjonen og komme med innspill til hvordan gatenettet skal brukes. Planen har to hovedmål: (1) Få flere til å velge å gå, sykle og kjøre buss - med visjonen "Gå, sykle og kjøre kollektivt når du kan, kjøre bil når du må", og (2) bygge oppunder Lillehammer som en attraktiv og levende by. 

 

Dette dokumentet (DOC) (PDF)gir en oppsummering av hovedtrekk i utkastet. De andre dokumentene ligger i listen under. Saksfremlegget kan benyttes sammen med oppsummeringen for å få en oversikt over forslaget

  1. Utkast til gatebruksplan
  2. Kart over forslag med bybuss på skysstasjonen 
  3. Kart over forslag med bybuss i kirkegata
  4. Saksfremlegg til planutvalget 

 

I forbindelse med gatebruksplanen er det utarbeidet to rapporter som en del av kunnskapsgrunnlaget

 

Innspill til planen kan sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no innen 1. August

 

Kontaktperson i kommunen er Kasia Szary-Skadell