Vanskeligstilte kan for eksempel være personer med dårlig økonomi, reduserte språkkunnskaper, funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk eller andre forhold som medfører at de har et vanskeligere utgangspunkt enn andre.

Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge og være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig. Dette må kunne dokumenteres.

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet til alder, dersom søker har daglig omsorg for barn, eller det foreligger andre særlige grunner.

Vi ønsker fortrinnsvis at våre søkere benytter seg av digital søknad. Søker må da ha tilgang til BankID for å logge inn på søknaden. Du finner link til digital søknad nederst på denne siden.

Dersom du ikke har BankID kan du benytte vårt papirskjema som tidligere.