Planen skal hjelpe kommunens tjenesteområder til å utvikle tjenester som bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Lillehammer. Kommunedelplanen har et tiårsperspektiv og skal rulleres hvert fjerde år.

Kommunedelplanen for oppvekst gjelder i hovedsak barn og unge i aldersgruppen 0 - 18 år. Planen inkluderer barn i svangerskapet, og setter ikke en absolutt grense ved 18 år. Det er naturlig å se helheten i overgangen fra videregående skole til arbeid og høyere utdanning. Helsestasjonen har tilbud til studenter, og unge under barnevernets omsorg kan være det til fylte 23 år.

Oppvekstfeltet skal jobbe forebyggende gjennom gode universelle tiltak til hele befolkningen. Samtidig må det iverksettes tiltak for grupper og individuelle tiltak for barn og unge som har behov for det. Enkelte vil kunne ha behov for mer omfattende tjenester enn andre for å oppleve livsmestring. Dette stiller særlige krav til kommunen når det gjelder samarbeid og medvirkning for å utvikle gode samordnete tjenester.