Økonomi- og handlingsplan

Kommunedirektørens styringsdokument og grunnlag for påfølgende års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år.

Formannskapet innstiller på årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret, som skal vedta planen før årsskiftet (jfr. Kommuneloven §14-3).

Økonomiplanen, eller også kalt styringsdokumentet, omfatter en periode på fire år som rulleres hvert år.

Tertialrapporter

Kommunedirektøren rapporterer hvert tertial om status i forhold til vedtatt økonomi- og handlingsplan til kommunestyret (jfr. Kommuneloven §14-5).

Under ligger rapportene fra kommunedirektøren, samt lenke til den politiske behandlingen av rapporten.

2023

2022

2021

Årsrapport

Kommunedirektøren utarbeider årsrapport for Lillehammer kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i påfølgende år (jfr. Kommuneloven §14-7).

Årsrapporten behandles parallelt med årsregnskapet og vedtas av kommunestyret.

Årsregnskap

Kommunedirektøren utarbeider årsregnskap for Lillehammer kommune innen 22. februar påfølgende år (jfr. Kommuneloven §14-6).

Årsregnskapet legges fram til politisk behandling i kommunestyret i mai/juni.

Selvkost

Lillehammer kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Lillehammer kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. 

Budsjettnotat 2024

Budsjettnotat 2023

Etterkalkyle 2022