Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040

HOVEDSIDE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Kommunestyret vedtok at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål i sitt møte 23. januar. Lenke til sak 1/2020.

Planprogram med vedlegg ble endelig vedtatt av kommunestyret 24. september 2020. Lenke til sak 78/2020.

Utkast til planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Lillehammer 2022-2040 ble vedtatt i sak KS 61/2022 den 29. september 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer om arbeidet her.

Kommuneplanens samfunnsdel gjelder hele Lillehammer-samfunnet. Den handler om mennekser og menneskers liv, og sier noe om hvordan Lillehammer er - nå og i framtiden.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan Lillehammer by (byplanen) 2020-2023 (2030)

Kommunedelplan Lillehammer by (byplanen) 2020-2023 (2030) ble vedtatt av kommunestyret den 26. mars 2020.

Det var innsigelse til deler av planen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjorde innsigelsen i vedtak datert 10. mars 2021. Bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelsen er justert på bakgrunn av vedtaket.

Planens hovedokumenter:

Andre dokumenter:

Kommunedelplan E6 Vingrom Ensby

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby ble vedtatt av kommunestyret 21.06.18.

Sluttbehandling

Utvalg for plan og samfunnsutvikling behandlet forslaget til kommunedelplan i møte 14.06.18. [saksprotokoll fra møtet]

Utvalgets innstilling til vedtak innebærer en løsning heftet med innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen

Det har vært gjennomført mekling med statlige og regionale myndigheter (18.06.18) som har ført fram til en omforent løsning som ikke omfattes av innsigelser. 

Formannskapet behandlet saken i møte 19.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Kommunestyret fattet endelig vedatk i saken 21.06.18 [saksprotokoll fra møtet]

Planen ble vedtatt uten innsigelser, med endringer i tråd med omforent meklingsresultat:

Vedtaket kan ikke påklages.

Plandokumentene slik de var lagt frem til sluttbehandling er tilgjengelige her.

Hovedplan for Vann og avløp 2021 -2024

Hovedplan for Vann og avløp 2021 -2024 ble vedtatt av kommunestyret 10.desember 2020.