Foreningene må være hjemmehørende i Lillehammer, og det gis kun kompensasjon for ordinær lokal aktivitet. Som barne- og ungdomsaktivitet regnes at minimum 50% av utøverne er aktive medlemmer og er under 20 år. Ordningen omfatter ikke kommersielle/profesjonelle barne- og ungdomstilbud eller egenaktivitet i selveide lokaler. Tilskuddet dekker ikke spesielle arrangements-/tekniske tjenester og utstyr knyttet til fremføring eller konkurranser.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis for hele det foregående regnskapsår. Foreningene må fremlegge revidert regnskap for faktiske utgifter til husleie/arenaleie. Det vil bli foretatt en skjønnsmessig vurdering av søknadene hvorparaplyorganisasjoner innen idrett og kultur er høringsorgan.

Tilskuddet bekjentgjøres via kommunens hjemmeside og e-post til lag og foreninger registrert i kommunens foreningsregister.

Søknadsfrist 1. juni

Søknadsskjema