Om ulike pakkeforløp

Helsedirektoratet  har  utarbeidet nasjonale rutiner for helhetlig pasientforløp innen helse og omsorg. Disse kalles for pakkeforløp og skal gi pasienter koordinerte tjenester og effektiv helsehjelp.
Pakkeforløp skal bidra til at behandlingen av personer med ulike diagnoser får forutsigbar hjelp. Med bedre rutiner er målet å redusere ventetiden og gi alle et likeverdig tilbud, uavhengig hvor i landet man bor. Pakkeforløpet har som mål å bedre både helse og levevaner til pasienten. 
Pakkeforløpene skal bidra til mer brukermedvirkning og sikre samhandling mellom deg som benytter tjenesten eller er pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre aktører. 
Følgende pakkeforløp finnes

  • Ulike kreftformer
  • Hjerneslag

Generelle pakkeforløp innen psykisk helse og rus

  • Utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne
  • Utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tilstandsspesifikke pakkeforløp innen psykisk helse og rus

  • Psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksne
  • Spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • Gravide og rusmidler

Henvisning
Det er kommunen via fastlegen som henviser til pakkeforløpene. Noen vil ha behov for oppfølging av kommunen både før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
Forløpskoordinering av pakkeforløp organiseres under koordinerende enhet ved Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester.
Ta kontakt på telefon 61 10 78 48 .
Mer informasjon om pakkeforløp finner du på   https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse#pakkeforl%C3%B8p