Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Korttidsopphold i institusjon

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Ut fra behov inneholder tjenesten:
- hjelp til personlig hygiene
- måltider
- medisiner og medisinsk forbruksmateriell
- fysio- og ergoterapi
- tilbud om kjøp av fotterapi og frisør

 

Målgruppe

Tjenesten tildeles ut  fra en faglig vurdering og prioritering til brukere som:
- har behov for en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus
- har behov for å få kartlagt videre hjelpebehov
- trenger opptrening/vedlikeholdstrening
- trenger sosial stimulering
- trenger avlastning for pårørende
- akutt behov for institusjonsplass
- sosiale aktiviteter
- under oppholdet brukes helsehusets leger.

Tjenesten er betalingspliktig, 175,- kroner per døgn.

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer


 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Merknader

Du kan klage vedtaket  til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse,sendes klagen til Statsforvalteren i Innlandet.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 


 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-16 10:51
Gyldig fra2011-06-23
Gyldig til2021-12-31