Tilskuddet forvaltes av Oppland fylkeskommune, men drivere/eiere av kulturbygg i Lillehammer sender inn søknadene til Lillehammer kommune. Kommunen skal påse at søknadene fyller formelle krav og avgi uttalelse. Søknaden blir så videresendt til Oppland fylkeskommune som tildeler midlene. Kommer det inn mer enn én søknad skal kommunen fatte et politisk vedtak om prioriteringen.

Søknadsfrist 15. februar

Retningslinjer

Fra og med 2018 skal det benyttes elektronisk søknadskjema som du kan finne på under anleggsregister.no.

 

Eventuelle spørsmål rettes til avdelingsleder Maria Seines, tlf. 611 05 138