En egen forskrift fra Landbruks- og matdepartementet skal sikre at planlegging og bygging av landbruksveger får gode helhetsløsninger. Miljøverdier knyttet til naturmiljø, kulturminner og friluftsliv med mer skal og ivaretas. Forskriften omfatter foruten landbruksveger også velte- og snuplasser, samt nødvendige masseuttak langs vegen, men ikke oppstillingsplasser for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen. Der hovedinteressen i veien er adkomst til andre formål enn landbruk, reguleres veibyggingen etter plan og bygningsloven.  
Det er meldeplikt for all nybygging og opprusting av bilveger der breddeutvidelse, fylling eller skjæring fører til at traseen som bearbeides berører mark som tidligere er uberørt av tekniske inngrep. Det er og meldeplikt for alle varige traktorveger og driftsveger som graves der terrenginngrepet fører til skjæring eller fylling på mer enn en meter, selv om det kun er kortere usammenhengende strekninger.

 

Søknadsskjema for bygging av landbruksveg

Skjema finner du her

Søknad skal sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal