Ledelse i Lillehammer kommune:

Lillehammer kommunes organisering:

http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/4133596.1850.kabzsumuwmplpz/orgkart%2020180104.pdf

Kommunen er inndelt i 4 sektorer:

  1. Sektor for oppvekst, utdanning og kultur, kommunalsjef Terje Næss

  2. Sektor for Velferd, kommunalsjef Ragnhild Bakken

  3. Sektor for helse og omsorg, kommunalsjef Bjørn Lie

  4. Sektor for by og samfunnsutvikling, kommunalsjef Lars Rudi

Under sektor for oppvekst, utdanning og kultur ledet av Terje Næss ligger alle tjenester for barn og unge i kommunen. Sektoren har sitt eget ledermøte for barn og unge. Lederne møtes en gang pr.mnd.

Dette er en tverrfaglig møtearena på overordnet nivå for å sikre tettere og mer forpliktende samarbeid innad i sektoren. Lederne fra de ulike tjenesteområdene innenfor barn og unge møtes og samarbeider om utviklingen av gode tjenester i et fellesskapsperspektiv.

Alle tjenester rettet mot barn og unge i kommunen er samlet i Familiens hus. Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud.