Helsehuset har en intermediær avdeling i samarbeid med nabokommunene Øyer og Gausdal. Intermediæravdelingen gir et forsterket faglig tilbud på et nivå over kommunale sykehjemsavdelinger. Det vil si der det vurderes at ordinære tjenester i hjemkommunene ikke kan ivareta behovet for behandling og oppfølging etter sykehusinnleggelser.
Helsehuset har 2 interkommunale plasser med døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, såkalte KAD-plasser. Plassene er legestyrt og alle pasienter skal vurderes av lege på legevakt eller av fastlege før innleggelse. Oppholdet skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres annet kommunalt tilbud i sin hjemkommune.
Helsehuset har en egen legeavdeling og laboratoriet er betjent alle ukedager. Det gis ellers tilbud om frisør og fotpleie ved helsehuset.

Mål for sektoren: Mestring hele livet

Korttidsplass

Det er ulike kortidsopphold som tildeles ved Lillehammer helsehus:

Korttidsopphold
Korttidsplass i institusjon er et målrettet og tidsavgrenset opphold, og et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengt mulig. 
Hovedfokus skal være rettet mot funksjonsnivå og mestring.
Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, nr. 5.

Plassene brukes i vesentlig grad til følgende oppgaver:
• Pasienter som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging i institusjon i en periode etter utskrivelse fra sykehus. Pasienten skal være ferdig utredet og behandlet for den akutte sykdommen som førte til sykehusinnleggelse
• Opptrening og rehabilitering
• Døgnkontinuerlig observasjon/kartlegging og vurdering av funksjonsevne for å bedre kunne avklare videre tjenester
• Terminalpleie
• Akutt krise i hjemmet og hvor alle tiltak er utprøvd av hjemmetjenesten

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester, tlf. 61 10 78 48 eller til Service senter for helse og omsorg  tlf. 61 10 78 80 eller til Servicetorget tlf. 61 10 77 00. Hovedregelen er at søker selv må skrive under søknaden.

Prisen på korttids opphold fastsettes av Helse og omsorgsdepartementet.

Saksbehandlingstid, frister og klageadgang:

Etter mottatt henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester vil det bli tatt kontakt med søker for nærmere avtaler. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester.


Avlastningsplass 
Gis i situasjoner der pårørende har et betydelig og vedvarende omsorgsansvar, og hvor pårørende som trenger fri en periode(r), for å kunne fortsette i omsorgssituasjonen.
Hensikten med oppholdet er å avlaste pårørende. Avlastningen skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.
Tjenesten avlastning innebærer ikke en helsemessig observasjon/vurdering, opptrening eller behandling av pasienten. Dersom oppholdet har en målsetting utover avlastning, skal det fattes vedtak om korttidsopphold og være betalingspliktig.
Tjenesten omfatter hjelp til personlig hygiene, måltider, utdeling av medisiner, sårstell og sosiale aktiviteter. Det er mulighet for kjøp av hår- og fotpleie.
Praktiske opplysninger:
Det er fastlegen som har ansvaret for medisinsk behandling/oppfølging under oppholdet. Dersom pasienten skal ha injeksjon (eks B- 12 eller influensavaksine) skal dette være rekvirert fra fastlegen.
Pasienten må ta med egne medikamenter og medisinsk forbruksmateriell.
Tjenesten er gratis.


Intermediær plass
Formål: Den interkommunale Intermediæravdelingen ved Lillehammer helsehus har et forsterket behandlings- og omsorgstilbud til pasienter fra Gausdal, Øyer og Lillehammer. Der den ordinære helsetjenesten i kommunen ikke vil kunne ivareta pasientens behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging på en kvalitativt og faglig like god måte, kan et tidsavgrenset opphold ved Intermediæravdelingen være et alternativ i stedet for, eller etter utskrivelse fra sykehuset. Hensikten er Beste Effektive Omsorgs Nivå (BEON) på helsetilbudet som gis.

Målgruppe
• Pasientens behov for medisinsk behandling og sykepleiefaglig oppfølging er styrende for tildeling av opphold.
• Pasienter med avklart diagnose, og videre plan for behandling.
• Pasienter som har startet opp en behandling på sykehuset eller har gjennomgått et kirurgisk inngrep som krever kontinuerlig observasjon, vurdering og tiltak.
• Pasienter med nyoppdagede sykdommer som trenger økt medisinsk oppfølging en kort periode.
• Pasienter med lidelser der hjemkommunen trenger tid til å bygge opp nødvendig kom-petanse for å gi forsvarlig behandling.
• Pasienter kan overføres til et intermediæropphold fra en kommunal ø- hjelpsplass når det er ytterligere behov for medisinsk oppfølging etter de 72 timene.
• Pasienter med inkurabel sykdom gis aktiv behandling, pleie og omsorg. Lindrende behandling er et hovedfokus i avdelingen.
• Pasienten kan ved en forverring av en kronisk lidelse også legges direkte inn på avdelingen i stedet for på sykehuset.
• Avdelingen har hverken fysiske forhold eller kompetanse til å ivareta pasienter med alvorlige psykiske lidelser/utagering/vandring.

Langtidsplass

Langtidsplass i institusjon er et bo- og behandlingstilbud ved Lillehammer helsehus som varer så lenge behovet er tilstede.

Helsehusstilbudet er lovregulert og inneholder
• Nødvendig hjelp til personlig hygiene
• Måltider
• Medisiner/medisinsk forbruksmateriell
• Legetilsyn
• Tannhelsetjeneste
• Fotpleie
• Ergo- og fysioterapi
• Sosiale aktiviteter

Hvem kan få tjenesten
Alle kan søke plass ved helsehuset  uansett alder. En forutsetning for at plass tildeles er at det ikke er mulig å gi hensiktsmessige tjenester i eget hjem.

Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for
Utskriving til hjemmet.
Overflytting til annen avdeling ved helsehuset eller til annen helseinstitusjon.

Hvordan få tjenesten
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester på tlf. 60 10 78 48 eller Service senter for helse og omsorg tlf. 61 10 78 80 eller på Servicetorget, tlf. 61 10 77 00. Hovedregelen er at søkeren selv må skrive under søknaden.

Pris
Prisen beregnes ut fra hver enkelts inntekt (pensjon, formuesinntekter + eventuell annen inn-tekt). Formuen (eiendommer, bankinnskudd osv.) røres ikke. For detaljer henvises det til Tildelingsenhetenfor helse- og sosialtjenester.

 Saksbehandlingstid, frister og klageadgang
 Det fattes vedtak i kommunens sykehjemsteam. Normalt vil svar foreligge innen 4 uker. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. Klageinstans er Fylkeslegen.

Dagsenter

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg for å kunne bli boende lengre hjemme
• Bruker har behov for ulike aktiviteter for å opprettholde  fysisk og psykisk helse
• Bruker  har behov for sosial samvær og trygghet
• Bruker  har  behov for oppfølging med hensyn til kost / ernæring
• Bruker har behov for nettverksbygging

 

Venneforeningen

Foreningens mål

I samarbeid med helsehusets ledelse og ansatte vil foreningen arbeide med tiltak som
Fremme trivsel og velvære for beboerne
Fremme kontakt med pårørende og helsehuset
Vi samarbeider med Team Aktiv Omsorg
Arrangerer juletrefester og sommerfester
Bidrar med blomster og gaver
Sørger for underholdning på avdelingene
Formidler kontakt med avdelingene og enkeltpersoner/foreninger som ønsker å bidra
Gir støtte og praktisk bistand til utflukter o.a.

Alt arbeid er basert på frivillig innsats. Foreningens økonomi er avhengig av gaver og medlemskontingent.

Vil du bli frivillig?

Frivillige blir for mange et lyspunkt som gir trygghet, glede, og forventning, fordi deres innsats  som frivillige muliggjør f.eks. hyppigere deltagelse på de daglige kl.11.30  arrangementene vi har.
Hvis du ønsker å være frivillig er det viktig at du tenker gjennom hva du ønsker med din frivillighet og hva du har av forventninger til oss. Når du kommer første gang får du omvisning og innføring av Aktiv Omsorg Lillehammer.
  
 Frivillige hos oss gjør mye forskjellig, bl.a.
• går tur med pasient/pasientgrupper
• baker
• besøker på rom med hunden din
• er rullestolspesialister så også komplisert rullestoler ikke blir stoppet på vei til konsert:)
• arrangere spill-klubb
• gjør håndarbeidet ditt i en sofa på en litt for søvnig stue
• har lesestund
• rigger opp film, rigger ned.
• serverer popcorn og annet snacs på filmen
• rigger storstua til konserter - rigger ned igjen
• går rundt på avdelingene og synger og spiller
• motiverer og følger og bistår pasienter som skal på arrangement
• ledsager på ukentlige bussturer
• koker kaffe på bålpanna og steker sveler ute i sansegata vår
• kløyver ved i sansehagen med sterke gamle karer :-)
• følger opp så alle bingo-brett blir lest godt og premier vunnet!

Hva er DIN spesialitet?