Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Snøskuter og motorkjøretøy
Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.
 
Vannskuter og annen motorfartøy
Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken.
 
Båt med elektrisk motor
Har du båt med el-motor kan du søke kommunen om å kjøre den på små vann mindre enn 2 kvadratkilometer. 
 

Kriterier/vilkår

Når kommunen vurderer åpning for ferdsel, enten gjennom forskrift eller vedtak, er det hensynet til naturen, verneområder, hekkeområder, terrenginngrep, støy og ulempe for friluftsliv som skal ligge til grunn for vedtaket.

 Løyve for leiekjøring:

Med hjemmel i den nasjonale forskriftens §7 er følgende vilkår knyttet til løyvene innenfor Lillehammer kommune:

1. Vintersesongen regnes fram til 1.mai. Kjøring etter denne dato er ikke tillatt.

2. Nattforbud. All kjøring mellom kl. 22.00 og kl. 08.00 er forbudt.

3. Hellidagsforbud. Det er ikke adgang til å kjøre før kl. 13.00 på søn- og helligdager.

4. For påskeuken gjelder helligdagsforbudet på følgende dager:

- Palmesøndag

- Skjærtorsdag

- Langfredag

- 1.Påskedag

For øvrige dager i påsken gjelder vanlig hverdagsregel.

5. Fåberg østside deles i 3 soner:

- Gropmarka: Generelt kjøreforbud. Det må søkes om dispensasjon ved behov for kjøring.

- Det sentrale Nordseterområdet: Helligdagsregel gjelder ikke.

- Øvrige skog- og fjellområder: Helligdagsregel gjelder.

Pris for tjenesten

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Følgende aktører har løyve for leiekjøring i Lillehammer kommune:

Nordseter/Fåberg østfjell: Nordseter Drift AS v/Anders Friis, Storåsen AS v/Ellen Hagen, Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps og Care Camp Lillehammer AS v/Thomas A. Kiønig

Birkebeineren skistadion - Mesnavassdraget: Lillehammer Olympiapark

Hele vestsiden av kommunen (Vest for Lågen og Mjøsa): Bjørn Olav Lien

aaa

Lover og forskrifter

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4, 4a og § 5, havne- og farvannsloven §§ 7 og 8, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.

Lover

Forvaltningsloven
Friluftsloven
Havne- og farvannsloven
Motorferdselloven
Naturmangfoldloven
Plan- og bygningsloven
Småbåtloven

Forskrifter

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen (eller statsforvalteren) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Vedlegg

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:61 10 77 00
Epost:servicetorget@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Ansvarlig enhet

Avdeling:Park- og idrettsavdelingen
Telefon:61050500
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:0800-1530

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-03-05 08:29
Gyldig fra2011-05-05
Gyldig til2018-12-31