All ferdsel med motorisert kjøretøy utenfor vei og innmark blir regulert gjennom lov om motorferdsel i utmark. Motorisert kjøretøy omfatter alle kjøretøyer, fartøyer og luftfartøyer.

Ifølge § 3 i lov om motorferdsel i utmark er all motorisert ferdsel forbudt med mindre annet følger av loven. Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 første ledd ikke regnes som innmark.

Det kan søkes om dispensasjon fra forbudet mot kjøring i utmark. Dispensasjonene kan gis med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. For eksempel ved transport av funksjonshemmede, transport til hytter/setrer hvor det ikke er farbar veg sommerstid og i forbindelse med byggearbeid i barmarkssesongen. Søknad om dispensasjon behandles av kommunene med Statsforvalteren som klageinstans.

Spørsmål om motorferdsel i utmark rettes til den kommunen der transport skal foregå.