Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann, må installere oljeutskiller. Eksempler på slike virksomheter er bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder for klargjøring av kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, anlegg for understellsbehandling og garasjer når disse har vaskeplass, smørehall, servicehall og lignende. Registrering av oljeutskiller må søkes via kundeportalen www.gravemelding.no.

Fettutskiller

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, som i neste omgang kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer. Eksempler er tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.
Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om i kundeportalen for elektroniske sanitærmeldinger, www.gravemdling.no.

 

Foto: Knut Andreas Myklebust-Vårvang
Foto: Knut Andreas Myklebust-Vårvang

Vannkiosk

I arbeidet med å sikre og forbedre vannforsyningen har Lillehammer kommune bygget en vannkiosk i Sannom på Nordre Ål. Næringsdrivende og offentlige virksomheter som tidligere har hentet ut vann fra brannhydranter henvises nå til denne nye vannkiosken.

Eksempler hvor man har behov for å hente ut vann kan være ved feiing og spyling av veibane, spyling av avløpskummer og  tunnelvask. Brannhydrantene skal ikke lenger benyttes til dette da det i mange tilfeller resulterer i misfarget vann til husholdningene.

Vannkiosk er fremdeles en sjeldenhet i Norge, mens i Sverige er dette en etablert ordning.

Etableringen av vannkiosken sikrer et helårlig tilbud for vannuttak. Det ryddes snø rundt vannkiosken slik at adkomsten skal være enkel og problemer med is er eliminert.  Det er montert tilbakeslagsventil som sikrer at ledningsnettet ikke kan forurenses fra tilkoblete vanntanker.

Vannkiosken sikrer god oversikt over vannforbruket, som gir nyttige statistiske data.

For å få tilgang til vannkiosken, ta kontakt med driftsingeniør på Vann og avløp på tlf.
900 30 096.