Fettuskiller
Illustrasjon

Fettutskiller

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk, oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og derav høyere avløpsgebyrer.

Fett som havner i avløpet, stivner fort og vil legge seg på innsiden av rørene. 

Hvem må ha fettutskiller?

Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor som hovedregel ha fettutskiller.

Dette omfatter følgende virksomheter:

Restaurant, kafe og konditori
Cateringvirksomhet, bakeri og ferdigmatprodusent
Gatekjøkken og hamburgerbar 
Kantine og kiosk
Slakteri og kjøttforedlingsbedrift
Meieri, røkeri
Matbutikk med steke-/grillavdeling,
Margarin- og matoljeindustri, friteringsindustri
Hermetikkindustri.

Dersom din bedrift er av ovennevnte og ikke har fettutskiller må du sørge for at fettutskiller installeres snarest.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, omfattes av krav til fettutskiller.

Ingen kan sette i verk nye utslipp av fettholdig avløpsvann uten at tillatelse er gitt.

Krav til fettutskillere er hjemlet i forurensningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 15A.

Søknad og installasjon av fettutskiller

For å få installert fettutskiller må du ta kontakt med en rørlegger/entreprenør eller leverandør av fettutskillere. De kan hjelpe deg med dimensjonering, plassering og søknad om påslippstillatelse til kommunen.

Søknaden til skal ha følgende innhold:

Hvis fettutskiller er plassert utvendig: Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser fettutskillers plassering og tilknytning til stikkledning eller kommunal ledning.
Hvis fettutskiller er plassert innendørs: Plantegning som viser plassering i bygget og tilknytning til stikkledning eller kommunal ledning.
Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet.
Dimensjoneringsgrunnlag for fettutskiller. Ansvarlig søker må sørge for at fettutskilleren blir dimensjonert og installert i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2.
Dokumentasjon på utstyr som skal monteres. Alle nye utskillere skal ha prøvetakingskum og alarmanlegg for fettnivå.
Kopi av avtale om tømming og kontroll, signert av begge parter (kan ettersendes).

Ved nyetablering av utvendig fettutskiller skal det kontrolleres om tiltaket kommer inn under Plan og Bygningsloven, og må byggesøkes/meldes hos Byggesaksavdelingen.

Ved godkjenning av søknad om påslippstillatelse, gir kommunen samtidig en godkjenning til tilkobling av fettutskiller til kommunalt ledningsnett.

Søknad sendes inn via Gemini Entreprenørportal av godkjent rørlegger/entreprenør/annet foretak.

Ved endring, utskifting eller oppgradering av fettutskiller

Skal det sendes inn/søkes sanitærmelding, skal dette gjøres via Gemini Entreprenørportal av godkjent rørlegger/entreprenør/annet foretak.

Krav til drift, vedlikehold og rapportering

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren slik at den overholder de krav som foreligger i lov, forskrift og lokale retningslinjer.

Det skal til enhver tid foreligge skriftlig tømme-/kontrollavtale med godkjent tømmefirma/foretak.
Tømming av utskiller skal tilpasses behovet, men skal som hovedregel tømmes fire ganger per år, minimum er årlig tømming.
Fettutskiller må kontrolleres jevnlig, gjerne samtidig med tømming.
Rapportering av tømming/kontroll skal registreres i Gemini Operatørportal

Informasjon om endringer

Ansvarlig for bedriften plikter å gi beskjed dersom bedriften:

Bytter navn.
Øker eller endrer produksjon. Kommunen må varsles ved endringer i, eller utvidelser av produksjonen som kan påvirke avløpsvannets mengde og/eller sammensetning. Ved slike endringer må det søkes ny påslippstillatelse.
Flytter til nye lokaler. Ved flytting må det søkes ny påslippstillatelse.
Ved eierskifte, må nye eiere informeres om at de må registrere seg som ansvarlig for fettutskiller. Endring av ansvarlig kan gjøres til forvaltningva@lillehammer.kommune.no Dette for å sikre at fettutskilleren er registrert på rett virksomhet.
Opphører. Ved opphør av virksomheten eller når plikten til å ha fettutskiller ikke lenger er til stede, skal ansvarlig eier koble ut fettutskilleren. Utkoblingen skal meldes via Gemini Entreprenørportal av godkjent rørlegger/entreprenør/ annet foretak.

 

 

Oljeutskiller
Illustrasjon

Oljeutskiller

Formålet med å stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann er å unngå skadelige utslipp av olje til vann og grunn, samt unngå problemer på grunn av olje i ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.

Hvem må ha oljeutskiller?

Virksomheter som har: vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Dette inkluderer bensinstasjoner og vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller.

For eksempel: Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett, mekaniske verksteder, sorteringsanlegg, fjernvarmsentraler, garasjeanlegg med tilgang til vann, avfallsmottak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller, vask av forskalingsutstyr og transportvirksomhet

Ingen kan sette i verk nye utslipp av oljeholdig avløpsvann uten at tillatelse er gitt.

Krav til oljeutskillere er hjemlet i Forurensningsloven og Forurensningsforskriftens kapittel 15.

 

Søknad og installasjon av oljeutskiller

For å få installert oljeutskiller må du ta kontakt med en rørlegger/entreprenør eller leverandør av oljeutskillere. De kan hjelpe deg med dimensjonering, plassering og søknad om påslippstillatelse til kommunen.

Søknaden skal ha følgende innhold:

Hvis oljeutskiller er plassert utvendig: Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser oljeutskillers plassering og tilknytning til stikkledning eller kommunal ledning.
Hvis oljeutskiller er plassert innendørs: Plantegning som viser plassering i bygget og tilknytning til stikkledning eller kommunal ledning.
Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet oljeutskilleren.
Dimensjoneringsgrunnlag for oljeutskiller. Ansvarlig søker må sørge for at oljeutskilleren blir dimensjonert og installert i henhold til NORSK STANDARD, NS-EN 858-1:2002 og NS-EN 858-2:2003.
Dokumentasjon på utstyr som skal monteres. Alle nye utskillere skal ha prøvetakingskum og alarmanlegg for olje og slamnivå.
Kopi av avtale om tømming, kontroll og prøvetaking, signert av begge parter (kan ettersendes).

Ved nyetablering av utvendig oljeutskiller skal det kontrolleres om tiltaket kommer inn under Plan og Bygningsloven, og må byggesøkes/meldes til Byggesaksavdelingen.

Ved godkjenning av søknad om påslippstillatelse, gir kommunen samtidig en godkjenning til tilkobling av oljeutskiller til kommunalt ledningsnett.

Søknad sendes inn via Gemini Entreprenørportal av godkjent rørlegger/entreprenør/ annet foretak.

 

Ved endring, utskifting eller oppgradering av oljeutskiller

Skal det sendes inn/søkes sanitærmelding, dette gjøres via Gemini Entreprenørportal av godkjent rørlegger/entreprenør/annet foretak.

Ved gravearbeider i forbindelse med utskifting av oljeutskillere kan det være behov for en tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2. Tiltaksplanen sendes til postmottak@lillehammer.kommunen.no ref. Fagavdeling By og Samfunnsutvikling for godkjenning, før arbeidet kan settes i gang. I etterkant av arbeidene skal prøvetaking og massehåndtering dokumenteres.

Krav til drift, vedlikehold og rapportering

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av oljeutskilleren slik at den overholder de krav som foreligger i lovforskrift  og lokale retningslinjer.

Det skal til enhver tid foreligge skriftlig tømme-/kontrollavtale med godkjent tømmefirma/foretak.
Tømming av oljeutskiller skal tilpasses behovet, men skal som hovedregel tømmes minimum 1 gang pr år, oftere kan pålegges.
Krav til uttak av og analysering av prøver av akkreditert laboratorium
Rapportering av tømming/kontroll skal registreres inn i Gemini Operatørportal fortløpende.

Informasjon om endringer

Ansvarlig for bedriften plikter å gi beskjed dersom bedriften:

Installerer, oppgraderer eller skifter ut fettutskiller.
Bytter navn.
Øker eller endrer produksjon. Kommunen må varsles ved endringer i, eller utvidelser av produksjonen som kan påvirke avløpsvannets mengde og/eller sammensetning. Ved slike endringer må det søkes ny påslippstillatelse.
Flytter til nye lokaler. Ved flytting må det søkes ny påslippstillatelse.
Ved eierskifte, må nye eiere informeres om at de må registrere seg som ansvarlig for oljeutskiller. Endring av ansvarlig kan gjøres til forvaltningva@lillehammer.kommune.no Dette for å sikre at oljeutskilleren er registrert på rett virksomhet.
Opphører. Ved opphør av virksomheten eller når plikten til å ha oljeutskiller ikke lenger er til stede, skal ansvarlig eier koble ut oljeutskilleren. Utkoblingen skal meldes via Gemini Entreprenørportal av godkjent rørlegger/entreprenør/ annet foretak.

 

Kart, Sannom
Kart vannkiosk

Vannkiosk for større mengder vann

Ved behov for større mengder vann skal kommunens vannkiosk i Sannom benyttes, for eksempel i forbindelse med feiing og spyling av veibane, spyling av avløpskummer og ved tunnelvask. Det er ikke tillatt å ta vann fra brannhydranter. Ulovlig uttak av vann fra hydranter vil bli anmeldt.

Vannkiosken ligger lett tilgjengelig i Sannom på Nordre Ål, mellom Esso og Mekonomen. Tilgang til vannkiosken koster 1200 kroner per år (eks mva) for fri mengde vann. Det betales per bil for firmaer med flere tankbiler som trenger tilgang. For å få nøkkel til vannkiosken, ta kontakt med driftsingeniør Knut Andreas Myklebust-Vårvang på tlf. 900 30 096.